Arbeidsark for: Friluftsuka

Prosjektspørsmål:

Hva kan vi på forhånd gjøre, for at overgangen fra småbarn til storbarn skal bli så enkel som mulig?

Hvordan kan vi sørge for at 2 – og 3 åringer for nok og riktig motorisk stimulering i barnehagen?

 

Formålet med denne uka er å skape en felles arena for leik og læring med vårens 2 og 3-åringer, og personalet som er tilknyttet disse gruppene. Vi prøver å skape noen sosiale relasjoner mellom aldersgruppene, slik at overgangen for 2-årsgruppa til å starte i 1.etg blir så enkel som mulig. Gruppene og aktivitetene foregår på tvers av de kjente gruppene, dette muliggjør både barn og voksne å bli kjent med hverandre på tvers av de opprinnelige avdelingene

Det skal være være en uke som preges av mye og forskjellig grov – og sansemotorisk stimulering.

 

 

Forberedelse

Dag: Mai Tid:Mandag til fredag Ansvarlig: Ivan og Rita
 1. Hvem deltar:

  De eldste barna fra Kvisten og de yngste fra 1.etg (2 og 3-åringene) med tilhørende personal. Sekundært kan det også være et tilbud for de andre aldersgruppene når aktivitetsinnholdet og bemanning tilsier det.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  – Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Aktiv
  bruk av natur og nærmiljø gir mange muligheter.
  – Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna:
  * får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring
  * skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelserog utfordringer
  * videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet
  * får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider

  Barnehagens mål:
  – Skape en friluftsuke med vekt på positive mestringsopplevelser og sansemotoriske utfordringer
  – Skape en ramme for positive sosiale relasjoner mellom de eldste barna på småbarnsavd. og de yngste barna på
  storbarnsavd
  – Personalet på storbarnsavd. blir bedre kjent med de barna som skal over i deres avdeling etter sommerferien
  – Gjøre barna kjent med et lett tilgjengelig friluftsområde som er et populært utfartssted for innbyggerne i
  kommunen

 3. Hva skal skje – gjøres:

  Tanken bak dette prosjektet er å skape en ramme for samhold og nye sosiale relasjoner for barna på tvers av
  avdelingene, og spesielt de eldste fra småbarn og de yngste fra storbarn.
  Vi ser det som positivt at denne barnegruppen kommer sammen og blir bedre kjent med hverandre før et nytt
  barnehageår sammen på storbarn. Området rundt skihytta er lett tilgjengelig for oss i barnehagen og et nært
  fritidstilbud for familiene tilknyttet barnehagen.
  Dette området tilbyr masse sansemotorisk stimulering i form av variert terreng og natur. Volhaugen og terrenget
  rundt skihytta anser vi som et godt tilrettelagt område for friluftsaktiviteter for barn spesielt i alderen 2– 3 år.* Aktiviteter:
  Forming med naturmaterialer; naturvev,totempæl,kleshengere,knagger for å feste på veggen, “meterstav”,
  blomstertrykk

  Topptur: dette er en tur tilpasset alder og ferdigheter. terrenget varierer mellom sti og klatring i ulendt terreng,
  komme seg frem gjennom lyng og mose, ta i bruk naturen som hjelp til å komme seg opp og frem. God aktivitet for
  sansemotorisk stimulering; avpasse kropp/bevegelser og styrke til naturens terreng og underlag.
  Garnfiske: Barna er med å setter garn, tar opp fisk, sløyer og tilbereder fisk til et måltid.
  Taubane: Se muligheter i naturen til å skape fartsfylt lek

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  Informere foreldre tydeligere om kvaliteten ved å være igjen i bhg med liten gruppe.
  Presisere bedre at fokus for denne uka er 2 og 3-åringene, unngå misforståelser fra “skuffede” foreldre.

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

  – Ikke alle barna var like godt kjent med området fra før, så vi brukte god tid på å gjøre oss kjent i nærområdet rundt skihytta.
  – Opplever at det er positivt for barna å være i grupper som inneholder både barn/voksne fra egen avd. og barn/voksne fra annen avdeling.
  – Denne delingen gjør at barna har en trygg plattform for å kunne utvikle sitt eget motoriske potensial.*Aktivitetstilbudet var variert nok til at barna fikk “bryne” seg motorisk og stimulert til økt læring.
  – Barn vi anså hadde fysiske forutsetninger for å greie en “topptur” hadde vanskelig for å bli motivert til å gjennomføre, samtidig var det barn som mestret det og hadde glede av det i større grad enn vi trodde på forhånd.

 7. Hva lærte personalet:

  – Aktivitetsnivået var mer tilpasset barnas nysgjerrighet på området, det førte til mindre avbrudd i den frie leiken og det virket som barna fikk nok tid og rom til å fordype seg i egeninitiert leik og aktiviteter.
  – Vi ser at møter som blir lagt inn i slike prosjektperioder, får ringvirkninger ifht gjennomføring av planlagte aktiviteter.
  – Artig å se at noen barn har positive motoriske metringsopplevelser i et miljø vi ikke oppsøker ukentlig. Det gir oss
  inspirasjon til å fortsette å bruke skogen som et motorisk stimulerende miljø.
  – Utifra å være i aktiviteter med barn og høre deres engasjement så opplevde vi at denne uken er et positivt bidrag til å gi barn gode erfaringer med friluftsliv.

 8. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  – De som var igjen i bhg. ga uttrykk for gode dager med barna, lettere å være i samhandling med hvert enkelt barn når en liten gruppe er igjen i bhg.
  – Unngå møter slike uker, vi trenger personalressursen slik at det ikke blir unødvendige kompromiss under slike prosjektuker.
  – Vær bevisst på mengden aktiviteter vi legger opp til, vi så masse positiv frileik når forholdene ble
  lagt til rette.

 9. Husk å ta opp i avd.møte / med veileder:

  Fikk tilbakemelding fra noen foreldre som ønsket at sine barn skulle delta i større grad.
  * Det var god stemning for gruppen som var igjen hjemme, voksne fikk god tid med hvert enkelt barn.