Arbeidsark for: Leik

Prosjektspørsmål:

 

Prosjektspørsmål: Hvordan vil vi at barna skal lære i barnehagen vår?
Barna er de aktive som GJØR aktiviteten. Snakk med barna mens de holder på – Når barna / mennesker får uttrykke det de gjør, utvider det bevisstheten og læringen. Gir mulighet til å øve å uttrykke tanker. I tillegg gir det oss innsikt – kunnskap om barnet og hvordan det tenker. Vi voksne øver på å stille undrende spørsmål”

Lek:
Vi skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. (Rammeplan 2011). Barnehagen skal være en utviklingsarena for fantasi, kreativitet og læring. I tillegg skal barn få utvikle soiale ferdigheter i samspill med andre

Forberedelse

Dag: Tid:Året rundt Ansvarlig: personalet
 1. Hvem deltar:

  Alle barna /personalet

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  • Sosial kompetanse og samhandling mellom barn-barn og barn-voksne.
  • Leike på tvers av aldersgruppene.
  • Fin og grovmotorisk utfoldelse
  • Kommunikasjon og empati.
  • Barna får utfolde seg i leik hele dagen ute og inne.

 3. Hva skal skje – gjøres:

  • Vi har et stort gammelt hjemmekoselig hus med mange rom, dette gir muligheter til spennende og kreativ leik. Uteområde er en stor hage med busker og trær som gir utløp for fri fantasi og kreativitet i leiken.
  • Barna leiker utfra hva de er opptatt av og har ideer om. Bruker fantasien til å omskape ting til det de trenger i leiken. Barna kommuniserer og uttrykker seg når de leiker. De bruker mimikk, bevegelser og ord. Ofte skaper de leiken med ord. Assosiasjoner fra ord eller en gjenstand driver leiken videre. Barna bestemmer selv hvem de vil leike sammen med; alene, små grupper, store
  grupper… voksne kan også leike. Leiker i grupper organisert av personalet, når det vurderes som best.
  • Barna får ta med seg egne leker til barnehagen på eget ansvar, og personalet vurderer bruken av disse lekene. Enkelte leker har aldersgrense, dette er et ansvar som faller både på hjemmet og de ansatte i barnehagen
  • Barna tilegner seg sosiale ferdigheter/kompetanse i samspill med andre barn i forskjellige situasjoner.
  Vi gir barna turmål som har varierte lekemuligheter.

  Leikegrupper brukes som en pedagogiske aktivitet for å styre barns leikeimpulser, høyne enkeltbarns status, styrke barns sosiale utvikling og sosiale nettverk.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  Tilrettelegging av en del aktiviteter.Viktig med plassering av lekene mht. høyde og tilgjengelighet.

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

  Erfaring viser at barn gjennom lek får flere venner, og tilegner seg sosiale egenskaper. De lærer å dele, samarbeide og spille i lag med andre. Dette samspillet gir næring for trivsel, og læringsmuligheter som til slutt gir dem sosialkompetanse.

  Hva lærte personalet :

  Det er viktig å observere og hjelpe enkelte barn inne i leken.

  Barn som står utenfor gir fort opp.

  Derfor er det viktig at en voksen inkluderer disse barna og stimulerer dem til lek. Grundig tilrettelegging dvs.plass,rom og utstyr, gir også næring til lek.

 7. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  Observasjon av barn i leik.