Arbeidsark for: Gruppedeling

Prosjektspørsmål:

Hvordan kan vi sørge for at hvert enkelt barn blir sett og hørt i hverdagen?

Hvordan kan vi skape en hverdag hvor gode relasjoner oppstår mellom barn – barn og barn – voksen?

Hvordan kan vi skape et best mulig tilbud ut i fra det ståsted hvert enkelt barn har til enhver tid?

 

 

 

Gruppedelingsaktivitetene skal være differensiert modningsmessig til å passe til hver gruppe, og dette gjøres ut ifra personalets kjennskap til barnegruppen.

Individuelle tilpasninger til barna skal gjøres med tanke om å skape en best mulig opplevelse for hvert enkelt barn, dette kan i noen tilfeller føre til at ikke alle barna i barnegruppen deltar på de samme aktivitetene.

Noen gruppedelingsaktiviteter kan strekke seg over en hel eller flere dager.

I prosjekter som går over tid, skal det informeres på ukeplan eller eget skriv om lengde og mål med aktiviteten.

Forberedelse

Dag: Hele året Tid:Stort sett på formiddagen Ansvarlig: Personalet som tilhører den enkelte gruppe, men i noen tilfeller som et samarbeid på tvers av gruppene.
 1. Hvem deltar:

  *Camilla (Ped.leder) og Nina (Fagarbeider) har gruppeansvar for barn født i 2019.

  *Ellen(Ped.leder), Kristin(Fagarbeider) og Silje R (Fagarbeider) har gruppeansvar for barn født i 2018.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:
  • “Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring”(Rp17, del 3, Barnehagens formål og innhold)
  • “Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barn kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser” (Rp17 den 1, Livsmestring og helse)
  • “Barnehagen skal støtte barnet i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap.”(Rp17, del 3, Barnehagen skal fremme danning)
  • “Barnehagen skal ivareta barns rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barn kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. barnehageloven§1 og §3, grunnloven §104 og FN`s barnekonvensjon art.12 nr.1. (Rp17, del 4, Barns medvirkning.)

  Barnehagens mål:
  *Å dele barnegruppen etter alder og modenhet gir et tilbud bedre tilpasset hvert enkelt barn.
  *Lettere for oss voksne å bli kjent med, lytte og stimulere hvert enkelt barn i mindre grupper.

  *Lettere å tilrettelegge gode pedagogiske aktiviteter når gruppene er mindre.
  *Å la barna få utfolde seg i små grupper, skaper mer rom og tryggere rammer i den enkelte barnegruppen. Dette åpner for nye vennskap og relasjoner.

  *Skaper gode relasjoner barna i mellom uten forstyrrelser fra andre.

   

 3. Hva skal skje – gjøres:
  • Dette barnehageåret har 1 – 2 – åringene naturlig blitt delt på 2 grupper, da med tanke på at det har gått opp med antall barn og voksne på avdelingen. Men også med kunnskap og erfaring om en 1 – årings og en 2 – årings behov.
  • Vi gjennomfører gruppedeling hver dag i barnehagens kjernetid, da hovedsakelig på formiddagen. Dette informeres om i ukeplanen. Vi kan også oppgi spesifikt hvilke barn og voksne som inngår i den enkelte gruppedeling. Det da vi noen ganger fordeler oss på tvers av gruppene, ut ifra hvilke aktiviteter vi legger opp til.
  •  Selv om vi også samarbeider på tvers av gruppene, har de voksne på 1 – års og 2 – årsgruppa hovedansvar for å følge opp å holde oversikt over dokumentasjon med bilder på vigilo. Dette både når det kommer til bilder av enkeltbarn, men også gruppebilder som enten kan brukes i rapport eller som collage på avdelingen.
 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:
  • Gruppedeling er et fast punkt på avdelingsmøtet og planleggingsdager, her planlegges aktiviteter og innhold til begge gruppene.
  • Sette av tid til dokumentasjon med bilder (per dags dato som barnehageinnlegg på vigilo nå som foreldre ikke kan komme inn på avdeling). Men også dokumentasjon på avdeling for å skape samtaler med barna om de opplevelser de har hatt og de temaene som vi jobber med.

   

  • Viktig å tenke på hvordan gruppen deles og hva som fungerer. Dette kan variere ut ifra hva tema er og hvilken type aktivitet som skal gjennomføres. Husk å være proaktiv å legge til rette for best mulig deling ut ifra målet vi har satt oss for hver enkelt aktivitet.
  • Evaluering av gruppedeling underveis i barnehageåret, følg enkeltbarns utvikling og modning. Legge til rette for mestringsfyllte opplevelser og utfordringer ut ifra det vi ser barna er opptatt av.
 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Barns medvirkning og demokratiske prosesser? Beskrivelse:

   

   

 7. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

   

   

 8. Refleksjon og evaluering:

   

  • Gjennom gruppedeling blir enkeltbarn og barnegruppa generelt mer synlig for oss voksne. Det kommer tydelig fram hvilke behov barna har og hva de er opptatt av, barns medvirkning.
  • Vi har en unik mulighet til å legge til rette for mestringsfylte opplevelser tilpasset enkeltbarn i mindre grupper.
  •  Lettere å legge opp til aktiviteter som enkeltbarn trenger når det kommer til både fin – og grovmotorisk utvikling.
  •  Coaching i smågrupper har positiv effekt for utvikling av det verbale språket og det sosiale – og emosjonelle.
  •  Noen barn er mer sensitive og fungerer aller best i så små grupper som mulig. Gruppedeling har altså kommet alle til gode, har generell positiv effekt gjennom barnehagedagen.
  • Vi har tatt i bruk de rommene vi har inne på avdelingen, positivt å stenge fysisk av rommene når det foregår tilrettelagte aktiviteter. Barna kan lett bli forstyrret. I tillegg må vi tilpasse avdelingen og hvilke leker som er tilgjengelig for barna, det fysiske miljøet. Da slik at vi følger opp deres interesser underveis, men også tilrettelegger når det kommer til de temaene vi jobber med.
  • Vi bruker uteområdet både i barnehagen og nærmiljøet mye med både bussturer og trilleturer. Dette skaper også en ny og spennende arena for språk og utvikling sosialt og i samspill.
  • Et samarbeid på tvers av gruppene ser kommer positivt til uttrykk gjennom at de voksne kan fungere som en trygghet for alle barna på avdelingen, men også for foreldre.
  • I 1 – årsgruppa har vi måttet skjerme noen av de aller minste slik at de får tatt sin plass. De største barna på 1 – årsgruppa har hatt positivt utbytte av det å være med de i 2 – årsgruppa. Det å ha noen å strekke seg etter, samtidig som de skal ivaretas ut ifra hvor de er med tanke på sin alder. Noen ganger har det bare vært greit og hatt de i en liten gruppe for seg selv. Samtidig har vi måttet legge til rette for at 2 – årsgruppa får sine arenaer hvor de bare kan øve seg på selvstendighet å ha rom til å leke uten forstyrrelser, mer samlek, begynnende rollelek og konstruksjonsleik. 2 – årsgruppa har fått øvd seg på det å vise omsorg for de som er mindre enn seg å ta hensyn.

  2021: Selv om gruppene har operert mer hver for seg dette barnehageåret så har vi jobbet med noen felles tema, men på ulikt nivå (tilpasset etter alder, men også modenhet). Vi har også vært åpne når det kommer til det å mikse gruppene litt innimellom, da de på samme gruppe kan være veldig forskjellig å ha ulike behov når det kommer til enkelte aktiviteter i barnehagen. Et barn som er mindre kan ha god nytte av å ha noen å strekke seg etter, og et større barn kan ha god trening i det å være med en som er mindre å vise omsorg for. Vi har også erfart hvor viktig det er å bruke de mulighetene vi har til også å dele opp 1 – og 2 – årsgruppa i enda mindre grupper. Da har vi kunne planlagt og gjennomført aktiviteter som er rettet enda mer spesifikt mot hva et enkeltbarn trenger øvelse i, men samtidig hvor rolig og godt miljø det blir hvor alle føler seg like mye sett. Dette har skapt mye positivt i barn – barn og barn – voksen relasjoner og barnas medvirkning har kommet enda mer til uttrykk hvor det kommer tydelig fram hva de er opptatt av.

   

 9. Viktige erfaringer til arbeidet videre.:
  • Avdelingsmøtene må brukes aktivt for å utveksle erfaringer å gjøre at gruppedelinga blir tilrettelagt og så positiv som mulig fremover.
  • Gruppedeling er noe vi må tenke hele veien, veldig nyttig at det kommer tydelig frem i planlegginga vår!
  •  For å få mest mulig positiv effekt av selve gruppedelinga må man unngå at gruppene som deles blir for store.
  • Vi må hele tiden tenke proaktivt og hvordan vi deler gruppene. Det å være i forkant for å få til positive opplevelser for alle og unngå uheldige overgangssituasjoner. Morgensamling er en fin arena og forutsigbart for barna før gruppene deles og går til hver sin aktivitet. Vi må finne måter hvor dette flyter best mulig. Viktig at de voksne har god oversikt på hva som skal skje, hvis ikke kan barna fort bli urolige.
  •  Aktivitet og tema må være tilpasset barnas modning, utvikling og interesser. Dette som best mulig utgangspunkt for mestringsfylte opplevelser og videre et positivt læringsutbytte for enkeltbarn.

  2021: Korona og rødt nivå.

  Under pandemien har positiviteten av gruppedeling kommet enda tydeligere frem. Med kortere åpningstid og full bemanning gjennom dagen på rødt nivå har vi sett en positiv effekt spesielt på morgenen og ettermiddagene når vi vanligvis ville vært mindre bemannet på avdeling. Vi har da hatt mulighet til å følge opp enkeltbarn mye tettere gjennom hele barnehagedagen. Vi har kunnet være mye mer i forkant av situasjoner og kunnet skjerme de som trenger det også utenom barnehagens kjernetid. Barnehagedagen har vært mye mer oversiktlig til enhver tid hos de voksne, noe som også er forutsigbart og har tydelig positiv effekt på barnegruppa. Dette har kommet til uttrykk gjennom mindre konflikter, og et roligere miljø med mindre støy. Enkeltbarns behov har kommet enda mer til uttrykk og vi har kunnet tilpasset dagene bedre ut ifra det. Vi kommer har også kommet enda tettere på hverandre med tanke på å skape positive relasjoner mellom både barn – barn og barn – voksen.