Arbeidsark for: Gruppedeling

Prosjektspørsmål:

Hvordan kan vi sørge for at hvert enkelt barn blir sett og hørt i hverdagen?

Hvordan kan vi skape en hverdag hvor gode relasjoner oppstår mellom barn-barn og barn – voksen?

Hvordan kan vi skape et best mulig tilbud utifra det ståsted hvert enkelt barn har til enhver tid?

 

 

 

Gruppedelingsaktivitetene skal være differensiert modningsmessig til å passe til hver gruppe, og dette gjøres ut ifra personalets kjennskap til barnegruppen.

Individuelle tilpasninger til barna skal gjøres med tanke om å skape en best mulig opplevelse for hvert enkelt barn, dette kan i noen tilfeller føre til at ikke alle barna i barnegruppen deltar på de samme aktivitetene.

Noen gruppedelingsaktiviteter kan strekke seg over en hel eller flere dager.

I prosjekter som går over tid, skal det informeres på ukeplan eller eget skriv om lendge og mål med aktiviteten.

Forberedelse

Dag: Hele året Tid:Stort sett på formiddagen Ansvarlig: Personalet som tilhører den enkelte gruppe, men i noen tilfeller som et samarbeid på tvers av gruppene.
 1. Hvem deltar:

  *Camilla (Ped.leder) og Nina (Fagarbeider) har gruppeansvar for barn født i 2017.

  *Ellen(Ped.leder), Kristin(Fagarbeider) og Silje R (Fagarbeider) har gruppeansvar for barn født i 2018.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:
  • «Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring»(Rp17, del 3, Barnehagens formål og innhold)
  • «Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barn kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser» (Rp17 den 1, Livsmestring og helse)
  • «Barnehagen skal støtte barnet i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap.»(Rp17, del 3, Barnehagen skal fremme danning)
  • «Barnehagen skal ivareta barns rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barn kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. barnehageloven§1 og §3, grunnloven §104 og FN`s barnekonvensjon art.12 nr.1. (Rp17, del 4, Barns medvirkning.)

  Barnehagens mål:
  *Å dele barnegruppen etter alder og modenhet gir et tilbud bedre tilpasset hvert enkelt barnet.
  *Lettere for oss voksne å bli kjent med, lytte og stimulere hvert enkelt barn i mindre grupper.

  *Lettere å tilrettelegge gode pedagogiske aktiviteter når gruppene er mindre.
  *Å la barna få utfolde seg i små grupper, skaper mer rom og tryggere rammer i den enkelte barnegruppen. Dette åpner for nye vennskap og relasjoner.

  *Skaper gode relasjoner barna i mellom uten forstyrrelser fra andre.

   

 3. Hva skal skje – gjøres:
  • Vi har dette barnehageåret fordelt oss voksne på 1 – og 2-årsgruppa. Men siden det er en skjevfordeling på gruppene, både når det kommer til antall barn og hvor de er i forhold til modenhet og utvikling så må vi se på hvilke muligheter vi har. Vi samarbeider derfor også en del på tvers av gruppene. Det er store forskjeller på barna som er i 1 – årsgruppa, derfor må vi legge til rette for en del gruppedeling innad i denne gruppen. Samtidig som at de største 1 – åringene kan få tilbud om å være med på noen aktiviteter sammen med 2 – årsgruppa. 1 – åringer og 2 – åringer er på ulike stadier så vi må i tillegg passe på at de får rom til å holde på med de aktivitetene de er opptatt av og som er bra for deres utvikling. Det beste er å dele opp gruppene så små som mulig, da blir det veldig tydelig for oss voksne å se enkeltbarnet og hva de trenger av stimuli.
  • Vi gjennomfører gruppedeling hver dag i barnehagens kjernetid, da hovedsakelig på formiddagen. Dette informeres om i ukeplanen. Vi kan også oppgi spesifikt hvilke barn og voksne som inngår i den enkelte gruppedeling. Det da vi noen ganger fordeler oss på tvers av gruppene, ut ifra hvilke aktiviteter vi legger opp til.
  •  Selv om vi jobber mye på tvers av gruppene, har de voksne på 1 – års og 2 – årsgruppa hovedansvar for å følge opp å holde oversikt over dokumentasjon med bilder på vigilo. Dette både når det kommer til bilder av enkeltbarn, men også gruppebilder som enten kan brukes i rapport eller som collage på avdelingen.
 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:
  • Gruppedeling er et fast punkt på avdelingsmøtet og planleggingsdager, her planlegges aktiviteter og innhold til begge gruppene.
  • Sette av tid til dokumentasjon med bilder.

   

  • Viktig å tenke på hvordan gruppen deles og hva som fungerer. Dette kan variere ut ifra hva tema er og hvilken type aktivitet som skal gjennomføres. Husk å være proaktiv å legge til rette for best mulig deling ut ifra målet vi har satt oss for hver enkelt aktivitet.
  • Evaluering av gruppedeling underveis i barnehageåret, følg enkeltbarns utvikling og modning. Legge til rette for mestringsfyllte opplevelser og utfordringer ut ifra det vi ser barna er opptatt av.
 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Barns medvirkning og demokratiske prosesser? Beskrivelse:

   

   

 7. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

   

   

 8. Refleksjon og evaluering:

   

  • Gjennom gruppedeling blir enkeltbarn og barnegruppa generelt mer synlig for oss voksne. Det kommer tydelig fram hvilke behov barna har og hva de er opptatt av.
  • Vi har en unik mulighet til å legge til rette for mestringsfylte opplevelser tilpasset enkeltbarn i mindre grupper.
  •  Lettere å legge opp til aktiviteter som enkeltbarn trenger når det kommer til både fin – og grovmotorisk utvikling.
  •  Coaching i smågrupper har positiv effekt for utvikling av det verbale språket og det sosiale – og emosjonelle.
  • Gjennom deling i små grupper kommer barnas medvirkning tydelig fram.
  •  Noen barn er mer sensitive og fungerer aller best i så små grupper som mulig. Gruppedeling har altså kommet alle til gode, har generell positiv effekt gjennom barnehagedagen.
  • Vi har tatt i bruk de rommene vi har inne på avdelingen, positivt å stenge fysisk av rommene når det foregår tilrettelagte aktiviteter. Barna kan lett bli forstyrret. I tillegg må vi tilpasse avdelingen og hvilke leker som er tilgjengelig for barna. Da slik at vi følger opp deres interesser underveis.
  • Vi bruker uteområdet både i barnehagen og nærmiljøet mye med både bussturer og trilleturer. Dette skaper også en ny og spennende arena for språk og utvikling sosialt og i samspill.
  • Det at de voksne kan fungere som en trygghet på tvers av gruppene er noe vi ser på som positivt og en trygghet for både barn og foreldre.
  • I 1 – årsgruppa har vi måttet skjerme noen av de aller minste slik at de får tatt sin plass. De største barna på 1 – årsgruppa har hatt positivt utbytte av det å være med de i 2 – årsgruppa. Det å ha noen å strekke seg etter, samtidig som de skal ivaretas ut ifra hvor de er med tanke på sin alder. Noen ganger har det bare vært greit og hatt de i en liten gruppe for seg selv. Samtidig har vi måttet legge til rette for at 2 – årsgruppa får sine arenaer hvor de bare kan øve seg på selvstendighet å ha rom til å leke uten forstyrrelser, mer samlek og konstruksjonsleik. 2 – årsgruppa har fått øvd seg på det å vise omsorg for de som er mindre enn seg å ta hensyn.
 9. Viktige erfaringer til arbeidet videre.:
  • Avdelingsmøtene må brukes aktivt for å utveksle erfaringer å gjøre at gruppedelinga blir tilrettelagt og så positiv som mulig fremover.
  • Gruppedeling er noe vi må tenke hele veien, veldig nyttig at det kommer tydelig frem i planlegginga vår!
  •  For å få mest mulig positiv effekt av selve gruppedelinga må man unngå at gruppene som deles blir for store.
  • Vi må hele tiden tenke proaktivt og hvordan vi deler gruppene. Vær i forkant for å få til positive opplevelser for alle å unngå uheldige overgangssituasjoner. Morgensamling er en fin arena og forutsigbart for barna før gruppene deles og går til hver sin aktivitet. Vi må finne måter hvor dette flyter best mulig. Viktig at de voksne har god oversikt på hva som skal skje, hvis ikke kan barna fort bli urolige.
  •  Aktivitet og tema må være tilpasset barnas modning, utvikling og interesser. Dette som best mulig utgangspunkt for mestringsfylte opplevelser og videre et positivt læringsutbytte for enkeltbarn.