Arbeidsark for: Lek

Prosjektspørsmål:

 

“Vi skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge samtidig utfordrende omgivelser. Veksling mellom lek, læring, konsentrasjon og utfoldelse er grunnleggende for fysisk og psykisk helse.”RP,1.8.s.27)

Forberedelse

Dag: Tid:Året rundt Ansvarlig: personalet
 1. Hvem deltar:

  Alle barna og personalet

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:
  • Sosial kompetanse og samhandling mellom barn-barn, barn-voksne og voksne barn.
  • Få er faring på og samhandle positivt med andre i ulike situasjoner
  • I leken utvikler barn selvstendighet og trygghet som individ og egen personlige kulturelle uttrykk
  • Lek på tvers av aldersgruppene.
  • Fin og grovmotorisk utfoldelse
  • Kommunikasjon og empati.
  • Barna får utfolde seg i lek hele dagen ute og inne.
 3. Hva skal skje – gjøres:
  •  Vi har et stort gammelt hjemmekoselig hus med mange rom, dette gir muligheter til spennende og kreativ lek.
  • Uteområde er en stor hage med busker og trær som gir utløp for fri fantasi og kreativitet i leiken.
  •  Barna leker utfra hva de er opptatt av og har ideer om. Bruker fantasien til å omskape ting til det de trenger i leiken.
  • Barna kommuniserer og uttrykker seg når de leiker. De bruker mimikk, bevegelser og ord. Ofte skaper de leken med ord. Assosiasjoner fra ord eller en gjenstand driver leiken videre.
  • Barna bestemmer selv hvem de vil leke sammen med; alene, små grupper, store
   grupper… voksne kan også leke.
  • Leker i grupper organisert av personalet, når det vurderes som best.
  • Barna får ta med seg egne leker til barnehagen på eget ansvar, og personalet vurderer bruken av disse lekene. Enkelte leker har aldersgrense, dette er et ansvar som faller både på hjemmet og de ansatte i barnehagen
  •  Barna tilegner seg sosiale ferdigheter/kompetanse i samspill med andre barn i forskjellige situasjoner.
  • Vi gir barna tur mål som har varierte lekemuligheter.
  • Lekegrupper brukes som en pedagogiske aktivitet for å styre barns lekeimpulser, høyne enkeltbarns status, styrke barns sosiale utvikling og sosiale nettverk.
 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:
 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

   

   

 7. Barns medvirkning og demokratiske prosesser? Beskrivelse:
  • Voksne tilrettelegge aktiviteter for barna, tilgjengelighet på leker. 
  • Barnas spontane ønsker blir ivaretatt i hverdagen.
  • Leken er indremotivert og barns lek skal ivaretas på best mulig måte. Barna bestemmer selv. Vi som voksne må ta utgangspunkt i barnas egne måte og uttrykke seg på og være observante i forhold til deres handlinger, estetiske uttrykk og deres verbale språk.
  • De voksne er støttende og er med og videreutvikle leken der det er behov
  • Barn må både få oppleve tilknytting og fellesskap og kjenne at de kan utøve sin selvbestemmelsesrett og uttrykke egne intensjoner. Barn må støttes til å leve seg inn i andres situasjoner og til å ta hensyn til andre.”(RP,1.5.s13.)