Arbeidsark for: Begynnende matematikk opplæring.

Prosjektspørsmål:

 

Prosjektspørsmål: Hvordan vil vi at barna skal lære i barnehagen vår?
Barna er de aktive som GJØR aktiviteten. Snakk med barna mens de holder på – Når barna / mennesker får uttrykke det de gjør, utvider det bevisstheten og læringen. Gir mulighet til å øve å uttrykke tanker. I tillegg gir det oss innsikt – kunnskap om barnet og hvordan det tenker. Vi voksne øver på å stille undrende spørsmål”

Forberedelse

Dag: Når det er gruppedeling Tid:Formiddag Ansvarlig: Personal på den enkelte gruppe
 1. Hvem deltar:

  Alle barna og voksne.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:
  • Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god
   stimulering.
  • Gjennom lek,eksperimentering, og hverdags aktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse.
   Barnehagens mål:
   -Få en begynnende forståelse for matematikk.
   – Begrepsforståelse ( over, under, fram, bak, først, sist, imellom)
   – Mengde ( mye, lite )
   – Tallforståelse ( 1-2-3…, parkobling )
   – Primærfarger
   – Størrelse ( stor, liten….)
   – Form ( trekant, sirkel, firkant..)
   – Lik/ ulik ( sammenligne ulike ting…)
   – Vekt ( tung, lett…)
   – Sortering/klassifisering
 3. Hva skal skje – gjøres:
  • Tilrettelagte matematiske aktiviteter gjennomføres ofte i gruppedelingen, med alders homogene grupper og faste
   voksne.
  • Spontane aktiviteter skjer med utgangspunkt i leken som barna befinner seg i.
  • Gjennom økt kompetanseheving blant personalet, blir et matematisk fokus enklere å ta tak i, også i rutinesituasjoner.
  • Formingsmaterialer, naturmaterialer og det fysiske miljøet i barnehagen er verktøy vi bruker i tilnærmingen med
   barnegruppen.
 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:
  • Viktig å observere barn i lek, hva de er opptatt av og se overføringsverdien i og med et matematisk perspektiv.
  • Vi bruker avdelingsmøte som arena for å diskutere matematiske opplegg, samt arbeidsark som didaktisk verktøy.
  • Personalet er bevisst på eget språk ( begrepsbruk – felles forståelse).
 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Barns medvirkning og demokratiske prosesser? Beskrivelse:
  • være oppmerksom og undrende sammen med barna over hva de uttrykker gjennom lek, samtaler og hverdagsaktiviteter.
  • støtte barnet i utviklingen med utgangspunkt i barnets egne interesser og uttrykksformer.