Arbeidsark for: Matematikk

Prosjektspørsmål:

Hvordan kan vi gi barna grunnleggende forståelse for begreper som er viktige å kjenne til for å skape en begynnende forståelse for faget matematikk?

 

Matematikkfaget regnes tradisjonelt som et abstrakt fag, men er i virkeligheten et fag som griper inn i mange hverdagslige aktiviteter, også hos små barn.

Vi prøver å sette fokus på matematiske begreper som er daglig i bruk med og blant små barn. Et viktig fokus her er forståelsen for faget hos personalet, slik at de er bevisst i riktig bruk av begreper ovenfor barna og stimulere språkutviklingen til barna slik at også de lærer å bruke matematiske begrep i riktig kontekst.

Vi er bevisste på å bruke hverdagslige aktiviteter og rutiner for gi barna eksempler og konkreter som kan skape matematisk bevissthet.

Forberedelse

Dag: Gruppedelingaktivitet Tid:Formiddag Ansvarlig: Personal på den enkelte gruppe
 1. Hvem deltar:

  Barn som har forutsetninger for å ha et positivt utbytte av det.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  *Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved å selv være kreative og skapende (Rp17 kap.9 s.53).
  Barnehagens mål:
  * Få en begynnende forståelse for matematikk.
  – Begrepsforståelse ( over, under, fram, bak, først, sist, imellom)
  – Mengde ( mye, lite )
  – Tallforståelse ( 1-2-3…, parkobling )
  – Primærfarger
  – Størrelse ( stor, liten….)
  – Form ( trekant, sirkel, firkant..)
  – Lik/ ulik ( sammenligne ulike ting…)
  – Vekt ( tung, lett…)
  -Sortering/klassifisering

 3. Hva skal skje – gjøres:

  Tilrettelagte matematiske aktiviteter gjennomføres ofte i gruppedelingen, med aldershomogene grupper og faste voksne. Spontane aktiviteter skjer med utgangspunkt i leiken som barna befinner seg i.

  Gjennom økt kompetanseheving blant personalet, blir et matematisk fokus enklere å ta tak i, også i rutinesituasjoner.
  Formingsmaterialer, naturmaterialer, sanger, regler, eventyr og det fysiske miljøet i barnehagen er verktøy vi bruker i tilnærmingen med barnegruppen.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  *Viktig å observere barn i leik, hva de er opptatt av å se overføringsverdien i et matematisk perspektiv.
  *Vi bruker avdelingsmøte som arena for å diskutere matematiske opplegg, samt arbeidsark som didaktisk verktøy.
  *Personalet er bevisst på eget språk ( begrepsbruk – felles forståelse)

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Refleksjon og evaluering:

  Har hatt fokus på å bruke matematiske begrep i hverdagen sammen med barna. Voksne som er tilstede og coacher ved å benevne egenskaper ulike gjenstander kan ha og hva de gjør med de. Begreper som vi har hatt hovedfokus på: liten – stor, over – under, tall 1 – 3 og farger. Det er individuelle forskjeller og ulik interesse i barnegruppen. Men eventyr er noe mange har vært opptatt av. Slik at det har vært veldig nyttig å knytte de grunnleggende matematiske begrepene opp i mot det (f.eks Bukkene Bruse og Gullhår og de 3 bjørnene).

  Ellers har vi tatt med ulike sko inn på avdelingen. Disse har hatt ulik farge og størrelse. Dette har barna vært veldig opptatt av. Det å finne sko som passer er ikke alltid like enkelt, så må man jo også passe på å finne de skoene som passer sammen. Dette prosjektet har det vært mye prøving, feiling og til slutt læring i for mange.

  Vi ser at det er mye vi voksne kan legge til rette for i det fysiske miljøet som en tredje pedagog for å få det matematiske inn i hverdagen sammen med barna. Dette må sees i sammenheng med voksne som er fysisk og psykisk tilstede sammen med barna i lek og andre hverdagssituasjoner i barnehagen.

 7. Viktige erfaringer til arbeidet videre.:

  Planlagte matematiske aktiviteter har vi fokus på i vårsemestret (fra nyttår til sommerferie), dette med utgangspunkt i at personalet er da godt kjent med barnegruppen og dets forutsetninger og modenhet. Vi har erfart at barnas utvikling av et verbalt språk gjør det lettere for oss å se og forstå individuell utvikling, det som oftest når vi har kommet halvveis i barnehageåret.