Arbeidsark for: Matematikk

Prosjektspørsmål:

Hvordan kan vi gi barna grunnleggende forståelse for begreper som er viktige å kjenne til for å skape en begynnende forståelse for faget matematikk?

 

Matematikkfaget regnes tradisjonelt for et abstrakt fag, men er i virkeligheten et fag som griper inn i mange hverdagslige aktiviteter, også hos små barn.

Vi prøver å sette fokus på matematiske begreper som er daglig i bruk med og blant små barn. Et viktig fokus her er forståelsen for faget hos personalet, slik at de er bevisste i riktig bruk av begreper ovenfor barna og stimulere språkutviklingen til barna slik at også de lærer å bruke matematiske begrep i riktig kontekst.

Vi er bevisste på å bruke hverdagslige aktiviteter og rutiner for gi barna eksempler og konkreter som kan skape matematisk bevissthet.

Forberedelse

Dag: Gruppedelingaktivitet Tid:Formiddag Ansvarlig: Personal på den enkelte gruppe
 1. Hvem deltar:

  Barn som har forutsetninger for å ha et positivt utbytte av det.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  *Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god
  stimulering.Gjennom leik,eksperimentering, og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse(RP11 del 3.7).
  Barnehagens mål:
  * Få en begynnende forståelse for matematikk.
  – Begrepsforståelse ( over, under, fram, bak, først, sist, imellom)
  – Mengde ( mye, lite )
  – Tallforståelse ( 1-2-3…, parkobling )
  – Primærfarger
  – Størrelse ( stor, liten….)
  – Form ( trekant, sirkel, firkant..)
  – Lik/ ulik ( sammenligne ulike ting…)
  – Vekt ( tung, lett…)
  -Sortering/klassifisering

 3. Hva skal skje – gjøres:

  Tilrettelagte matematiske aktiviteter gjennomføres ofte i gruppedelingen, med aldershomogene grupper og faste
  voksne. Spontane aktiviteter skjer med utgangspunkt i leiken som barna befinner seg i. Gjennom økt
  kompetanseheving blant personalet, blir et matematisk fokus enklere å ta tak i, også i rutinesituasjoner.
  Formingsmaterialer, naturmaterialer, sanger, regler og det fysiske miljøet i barnehagen er verktøy vi bruker i tilnærmingen med
  barnegruppen.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  *Viktig å observere barn i leik, hva de er opptatt og se overføringsverdien i med et matematisk perspektiv.
  *Vi bruker avdelingsmøte som arena for å diskutere matematiske opplegg, samt arbeidsark som didaktisk verktøy.
  *Personalet er bevisst på eget språk ( begrepsbruk – felles forståelse)

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva lærte personalet:

  Planlagte matematiske aktiviteter har vi fokus på i vårsemestret (fra nyttår til sommerferie), dette med utgangspunkt i at personalet er da godt kjent med barnegruppen og dets forutsetninger og modenhet. Vi har erfart at barnas språklige evner gjør det lettere å se og forstå individuell utvikling, når vi har kommet halvveis i barnehageåret.