Arbeidsark for: Skolestartere

Prosjektspørsmål:

I løpet av året har skolestarterne ulike oppgaver. 

 

Skolestarterne våre har behov for å forberede seg til skolestart. De får ulike skolerelaterte oppgaver som inneholder fagområdene i forhold til rammeplanen. De får egne oppgaver og aktiviteter som er egnet til alderen og mestring. Det stilles krav til skolestarterne i forhold til empati, omsorg og å være forbilder til de minste barna. Vi legger opp til en avslutnings tur og utdeling av permer til sommeren. Foreldre blir invitert. Siden vår/vinter 2012 har skolestarterne tilbud om og gjennomført kurs i vanntilvenning.

 

Forberedelse

Dag: Tid: Ansvarlig: Personalet
 1. Hvem deltar:
  • Skolestartere og to fra personalet.
 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:
  • Skoleforberedende aktiviteter.
  • Fokus på sosialkompetanse som samarbeid, selvkontroll og ansvarlighet.
  •  I Rammeplanen for barnehagen står det; “…å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og voksne. Den gjennspeiles  i barns evne til å ta iniativ og til å opprettholde vennskap.”(RP,2.4.s.28) 
  • Rammeplanen vektlegger også videre at vi skal være med å støtte  barns utvikling for empati og medfølelse, samtidig som  barnehagen har et ansvar å forebygge diskriminering og mobbing.
  • Begynnende svømmeopplæring/ vanntilvenning .  Bli trygg i vann.
  • Begynende matematikk  antall rom og form.
  •  Julekonsert
  • Sykkelopplæring
  •  Selvstendighetstrening.
  • Skrivedans, viser til eget arbeidsark i den pedagogiske årsplanen
 3. Hva skal skje – gjøres:
  •  Selvstendighetstrening i forhold til påkledning, gå på do, smøre på maten selv og vente på tur. (Ha orden på ting).
  •  Fargelegging/tegning . Finmotorikk, skape glede
  • Egen skolestarter perm, setter inn oppgaver.
  •  Gjensidig respekt, hjelpe hverandre og omsorg for de yngre barna.
  •  Begynnende matteopplæring i form av praktiske oppgaver og oppgaveløsning
  •  Spille spill og fullføre det de holder på med
  •  Lære å ta i mot kollektive beskjeder og lytte til hverandre.
  • Skape nysgjerrighet for bokstaver og matematiske begrep.
  •  Besøker skolene de skal starte på
  •  Lære å ta ansvar for eget utstyr.
  •  Jobbe med ikke selvvalgt aktivitet.
  •  Vanntilvenningskurs 10-12 timers. Kurset gjennomføres i barne- og opplæringsbassenget.
  • Avslutningstur mot sommeren
  • Utlevering av skolestarterpermene
 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:
  • Forberede perm og oppgaver.
  • Planlegge skolebesøk.
 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

  -Barna er blitt mer selvstendige.
  -Flere har fått en dominant hånd (høyre/venstre)
  -Pinsett grepet er på plass
  -Alle barna har en positiv mestrings følelse ift. begynnende matematikk opplæring.
  – Barna er blitt flinkere til å ta imot kollektive beskjeder
  – Alle barna er blitt nysgjerrige ift. bokstaver. Noen har knekt lesekoden. Skolestarterne syntes det var”stas” å komme fram, og motta permen sin på avslutningsdagen. De gledet seg, og var stolt av å høre om sine prestasjoner, og sin tid i barnehagen.
  – Barna opplevde å få større trygghet og mestring i elementet vann.

   

 7. Viktige erfaringer til arbeidet videre:
  • Fordele permene mellom flere i personalet.
  • Vanntilvenning: skape trygghet i vannet. Dette gir hurtig progresjon hos barna.