Arbeidsark for: Tilvenning for nye barn

Prosjektspørsmål:

Hvordan kan vi i personalet gjøre tilvenningen best mulig for hvert enkelte barn? Hvordan kan vårt samarbeid bli best mulig med foreldrene?

 

 • Noen barn er helt nye på storbarnsavdelingen, noen kommer ned fra småbarns avdelingen. Det viktigste for et barn er og føle seg trygg.
 • For de barna som kommer helt ny er det viktig at vi i personalet skaper en arena der barn og foreldre føler seg ivaretatt og trygg. For at dette skal skje må vi ta hvert enkelt barn på alvor og anerkjenne deres uttrykk. Enkelte barn trenger lengre tid enn andre for å skape relasjoner med andre barn og voksne noe vi skal ta hensyn til. I samarbeid med foreldrene er målet å få overgange til å best mulig.
 • Vi har barn som kommer ned i 1 etasje som har gått på Kvisten på småbarn. Fra og forholde seg  primært til personalet oppe på Kvisten skal de nå bli bedre kjent med personalet nede i 1 etasje. Selv om de har sett oss voksne og snakket med oss før er viktig og huske på og begynne i 1 etasje er en overgang. De går fra og være de største barna i barnegruppe til å bli de minste og det er en større barnegruppe og forholde til. For å hjelpe til i prosessen har vi mye samarbeid med 3 års gruppa nede i 1 etasje og 2 års gruppa på Kvisten, spesielt når det lir mot vår. Vi har en egen prosedyre i overgang Kvisten 1 etasje.

Forberedelse

Dag: ... Tid:Før sommerferien kommer det noen barn ned fra kvisten, eller høsten når det er oppstart for nye barn Ansvarlig: Ledergruppen
 1. Hvem deltar:
  • Hele personalgruppen samarbeider for å skape en best mulig tilvenningsperiode for barna og foreldre.
 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:
  • Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg.
  • Barnehagens personale har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen.
  • Omsorgsforpliktelsen stiller krav til personalet om oppmerksomhet og åpenhet overfor det unike hos hvert enkelt barn.
  • Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for at barns trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet må bygge på gjensidig åpenhet og respekt.
  • Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt,og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.

  Barnehagens egne mål for tilvenningsperioden:

  •  Gjennom å ha et sterkt fokus på tilvenning, legges det et godt grunnlag for å skape gode relasjoner til barn og foreldre.
  •  Prioriter personalressursen slik at det er god voksentetthet og små grupper rundt de nye barna.
  •  Lek/aktiviteter i små barnegrupper kan være positivt for avdelingen sett under ett.
  •  Turer i små grupper kan være en positiv aktivitet i tilvenningfasen.
 3. Hva skal skje – gjøres:
  • Tilvenning for barn som starter i 1. etasje kan starte på forsommeren.
  •  Arrangere bli-kjentdag for nye foreldre i juni.
  • Felles ukeplan og vaktlister 2 uker før sommerstenging og 3 uker etter oppstart.
  • Avdelingsmøter i denne perioden blir nedprioritert pga. av en godt planlagt didaktisk plan, laget i samarbeid med kvisten og 1.etasje
  • De nye barna som starter på avdelingen får en tilknytningvoksen. Dette for at barn og foreldre kan knytte seg til/bli bedre kjent med en person under tilvenningperioden, slik at det ikke skal bli så mange forskjellige personer å forholde seg til i starten.
  • I løpet av de tre tilvenningdagene, skal personalet ha skapt/etablert en god relasjon med de nye foreldrene. I tilfeller hvor dette ikke er oppnådd, kan man i samarbeid med foreldre gjøre individuelle tilpasninger.
  • Når positiv relasjon er oppnådd med foreldre, kan personalet gradvis ta over ansvaret for barna. Viktig å tilrette personalressursen slik at det er godt bemannet rundt det nye barnet, samtidig som de “gamle” barna får et godt tilbud.
  •  Gjennomføre velkomstsamtaler med foreldre hvor ped.leder gjør foreldre kjent med bhg som pedagogisk institusjon,foreldres påvirkningsmuligheter og de daglige rutinene som barna blir en del av.
  • Overgangsamtale med barna som kommer ned fra Kvisten.
  • Pedagogiske aktiviteter blir ikke prioritert før tilvenning er gjennomført, men gjennomføres mer spontant i hverdagen når muligheten er der.
  •  Husk å ta bilder fra de første dagene til de nye barna.
 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:
  • Daglig leder sender ut kontrakt etter samordna opptak.
  • Arrangerer bli – kjent dag i juni, skaffer oversikt over ønsket tilvenningsdato
  • Lager oversikt over ferielister for barn og personalet

  Pedagogiske ledere:

  • Lager felles ukeplan for 2 uker før sommerstenging og 2 uker etter oppstart
  • Informere kvistenforeldre som skal bytte avdeling på utviklingssamtalen på våren.
  •  Koordinere tilvenning for kvistenbarna som skal ned i 1.etasje.
  • Overgangsamtale med pedagogiske ledere fra 1 etasje, Kvisten og foreldre for de som kommer ned fra Kvisten. Dette for å kunne tilrettelegge på best mulige måte for barnet.
  •  1 etasje sender ut velkomstbrev til barna som starter før sommerferien.
  •  Kvisten/1 etg. sender ut velkomstbrev til nye barn med oppstart etter ferien, med utgangspunkt i ferielister og foreldres ønsker.
 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Viktige erfaringer til arbeidet videre:
  •  Det er viktig å bruke både avdelingen og uterommet som arenaer for å bli kjent med de nye barna.
  • God bemanning er viktig, slik at vi får delt opp barnegruppa i . Trygghet for barna når de har en “fang” å sitte i.
  •  Viktig at hele dagen er godt planlagt med tydelig ansvarsfordeling i gruppedeling og rutinesituasjoner. Stas med å flytte barn fra Kvisten til 1 etasje. før ferien.
  •  Positive tilbakemeldinger fra utviklingssamtaler med foreldre er at ikke alle de “nye” barna starter samtidig, men at tilvenningsdagene blir fordelt utover høsten.
  • Individuell tilpasning under tilvenningperioden oppleves som trygt og godt for barn og foreldre.
  • Tilvenningsperioden har vært positiv for både barna og personalet.
  • Positivt med informasjon om barna på forhånd fra kvisten, fint utgangspunkt for personalet i 1 etg. for å ta over.
  • Godt at Kvisten personalet kan være med barna som har startet i 1etg. på eks. påkledning, bleieskift etter overgangen også.
  • Positivt at en voksen er med og skifter avdeling sammen med barna.