Arbeidsark for: Tilvenning for nye barn

Prosjektspørsmål:

Hvordan kan vi i samarbeid med heimen skape en best mulig oppstart for nye barn i bhg?

 

*Tilvenning av nye barn er den første og viktigste jobben bhg gjør i samarbeid med foresatte.

*I tilvenningsdagene skal vi legge forholdene til rette for å bli så godt kjent med foresatte og barnet som mulig.

*Foresatte er hovedkilden for informasjon om barnet den første tiden, dette deles med personalet gjennom skjema og via dialog med foresatte under tilvenningsdagene.

*Barn vil reagere ulikt på å bli forlatt av foresatte, dette respekteres og barnet blir møtt av personalet utifra sitt eget ståsted.

Forberedelse

Dag: Tid:Høsten, eller når det er oppstart for nye barn Ansvarlig: Pedagogiske ledere
 1. Hvem deltar:

  Hele avdelingspersonalet samarbeider for å skape en best mulig tilvenningsperiode for barnet og foreldre.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:
  • Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Barnehagens personale har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen. Omsorgsforpliktelsen stiller krav til personalet om oppmerksomhet og åpenhet overfor det unike hos hvert enkelt barn(Rp11 del 2.1)
  • Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling(Rp11 del 1).
  • Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet må bygge på gjensidig åpenhet og respekt.(Rp11 del 1.6)
  • Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt,og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap(Rp11 del 1.4).
  • Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Barnehagens personale har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen. Omsorgsforpliktelsen stiller krav til personalet om oppmerksomhet og åpenhet overfor det unike hos hvert enkelt barn og det unike i situasjonen og i gruppen(Rp11 del 2.1).

  Barnehagens egne mål for tilvenningsperioden:
  • Gjennom å ha et sterkt fokus på tilvenning, legges det et godt grunnlag for å skape gode relasjoner til barn og foreldre.
  • Prioriter personalressursen slik at det er god voksentetthet og små grupper rundt de nye barna.
  • Leik/aktiviteter i små barnegrupper kan være positivt for avdelingen sett under ett.
  • Turer i små grupper kan være en positiv aktivitet i tilvenningsfasen.

 3. Hva skal skje – gjøres:

  – Tilvenning for kvistenbarn som starter i 1. etg. kan starte på forsommeren, her følges vedtatt prosedyre for å skape best mulige forutsetninger både for barn og foreldre i overgangsfasen.
  – Arrangere “bli-kjentdag” for nye foreldre i juni.
  – Felles ukeplan og vaktlister 2 uker før sommerstenging og 2 uker etter oppstart.
  – Avdelingsmøter i denne perioden blir nedprioritert pga. av en godt planlagt didaktisk plan, laget i samarbeid med kvisten og 1.etg.

  -De nye barna som starter på avdelingen får en tilknytningsvoksen. Dette for at barn og foreldre kan knytte seg til/bli bedre kjent med en person under tilvenningsperioden, slik at det ikke skal bli så mange forskjellige personer å forholde seg til i starten.
  – I løpet av de tre tilvenningsdagene, skal personalet ha skapt/etablert en god relasjon med de nye foreldrene. I tilfeller hvor dette ikke er oppnådd, kan man i samarbeid med foreldre gjøre individuelle tilpasninger.
  – Når positiv relasjon er oppnådd med foreldre, kan personalet gradvis ta over ansvaret for barna. Viktig å tilrette personalressursen slik at det er godt bemannet rundt det nye barnet, samtidig som de “gamle” barna får et godt tilbud også.
  – Gjennomføre velkomstsamtaler med foreldre hvor ped.leder gjør foreldre kjent med bhg som pedagogisk institusjon,foreldres påvirkningsmuligheter og de daglige rutinene som barna blir en del av.
  – Pedagogiske aktiviteter blir ikke prioritert før tilvenning er gjennomført, men gjennomføres mer spontant i hverdagen når muligheten er der.
  – Husk å ta bilder fra de første dagene til de nye barna.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  Daglig leder:· sender ut kontrakt etter samordna opptak
  · Arrangerer” bli – kjent” dag i juni, skaffer oversikt over ønsket tilvenningsdato
  · Lager oversikt over ferielister for barn og personalet

  Ped.ledere:
  Lager felles ukeplaner for 2 uker før sommerstenging og 2 uker etter oppstart
  – Informere kvistenforeldre om tilvenning på utviklingssamtalene på våren, for barna som bytter avdeling.
  – Koordinere tilvenning for kvistenbarna som skal ned i 1.etg., og tilrettelegge for at de “nye” barna blir tatt imot på en best mulig måte.
  – 1etg. Sender ut velkomstbrev til kvistenbarna som starter før sommerferien.
  – Kvisten/1 etg. sender ut velkomstbrev til nye barn med oppstart etter ferien, med utgangspunkt i ferielister og foreldres ønsker.

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

  Et barn

 7. Hva lærte personalet:

  *Personalet gjennomgår hva som er viktig, å ser til at tilvenningen er godt planlagt på avdelingsmøtet før de tar i mot nye barn.

  • Personalet evaluerer tilvenning på første avdelingsmøtet etter oppstart.
  • Pedledere informerer personalet om velkomstsamtaler på avdelingsmøtet

 8. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  • Det er viktig å bruke både avdelingen og uterommet som arenaer for å bli kjent med de nye barna. God bemanning er viktig, slik at vi får delt opp barnegruppa.
  • Viktig at hele dagen er godt planlagt med tydelig ansvarsfordeling i gruppedeling og rutinesituasjoner.

  * Positive tilbakemeldinger fra foreldre er at de opplever at barn og foreldre blir sett og hørt. Tilknytninsvoksen  er positivt både for barnet og foreldrene i oppstartsfasen.

  *Individuell tilpasning under tilvenningsperioden oppleves som trygt og godt for barn og foreldre.

  *God og tidlig planlegging av ferieavvikling blant personalet og barna er viktige kriterier for å planlegge tilvenningen på høsten.

 9. Husk å ta opp i avd.møte / med veileder:

  Hvordan møter vi foreldre som ikke utnytter de 3 tilvenningsdagene fullt ut?