Arbeidsark for: Årets forestilling Dyrene i Hakkebakke skogen

Prosjektspørsmål:

Hvordan vil vi at barna skal lære i barnehagen vår?
”Barna er de aktive som GJØR aktiviteten.
Snakk med barna mens de holder på – Når barna / mennesker får uttrykke det de gjør, utvider det bevisstheten og læringen. Gir mulighet til å øve å uttrykke tanker. I tillegg gir det oss innsikt – kunnskap om barnet og hvordan det tenker.
Vi voksne øver på å stille undrende spørsmål”

 

 

Hvordan fungerer det å jobbe med både musikk og teater i ett arbeidsark?
1. etg har det. Kvisten har teater i eget arbeidsark.

Hva er fordeler og utfordringer med å ha det samla ?
Hva er fordeler og utfordringer med å ha teaterprosjektet  som et eget arbeidsark ?

 

 

Forberedelse

Dag: Daglig Tid:Januar til mai - Generalprøve 14. mai. Forestilling for foreldre og søsken 15. mai kl 15.30. Forestillinger for skoler og barnehager 16. mai kl 10.30. og for beste-/oldeforeldre og naboer kl 13.00 med kaffeservering Ansvarlig: Manus: Musikk: Kostymer: Kulisser: Program: Presse
 1. Hvem deltar:
  • Alle voksne og barn  i  1 etg
  • 2 års gruppa og de voksne som er på den gruppa på Kvisten.
 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  Musikk og Teater (1.etg) | Maritvold Barnehage

  1. Musikk:
   • Oppleve gleden av og lytte til, danse til og nyte musikk.
   • Oppleve mestringsfølelse, øve ferdigheter ved og – lytte, – synge, – lære tekster utenat, – holde rytme, – spille instrumenter, – gleden i samspillet og samværet med andre.
   • Oppøve språk og språkbevissthet.
   • Oppøve motorikk og kroppslig bevissthet.
  2. Teater:
   • Oppleve gleden og fellesskapet i og formidle fra scene.
   • Gleden i å våge å stå frem og eksponere seg selv.
   • Erfaring med og delta i en prosess fra blanke ark til en forestilling med publikum.
   • Oppøver ferdigheter til og kunne tekst utenat.
 3. Hva skal skje – gjøres:

  Musikk:
  • Ta vare på de tradisjonelle sanger, og eventyr.

  *lage års-tids sanghefte for året.
  • Lære  sanger, eventyr og ta med barnas/personalets ønsker med nye og gamle sanger.
  • Velger sanger ut i fra eventyret dyrene i Hakkebakkeskogen .
  • Bli kjent med sanger på ulike språk . I år blir det prioritert norske eventyr, sanger/rim og regler
  •  la barna utfolde seg.
  • Voksne spiller på piano, gitar, trommer og trekkspill
  • Musikken brukes til dramatisering – skape stemning og positiv atmosfære i hverdagen.
  • Barna får anledning til å opptre med selvvalgte sanger, både spontant og i samlingsstunden.

  Årets teaterforestilling: Dyrene i Hakkebakkeskogen
  Selvprodusert teaterstykke hvor vi lager manus, musikk, kulisser, kostymer og regi selv. I år med utgangspunkt i kjente låter fra 90-tallet.
  Spille musikk og synge fra eventyret,lytte  ltil musikken og se filmen.                                                       Skrive manus i mars
  Lage musikkarrangement i april

  DUÅ
  Personalet er bevisst og utvikler sin DUÅ-kompetanse i Ros, Positiv oppmerksomhet, Oppmuntring og i Pro-aktive strategier:

  • Avklarer gode rutiner for overgangssituasjonene
  • Bruker avtalte non-verbale signal
  • Bruker ukeplan til tydelig dagsplanlegging – tilgjengelig for hele personalgruppa og foreldrene
  • Lager regler i dialog med barna for øving- og forestillingsituasjonen
  • Tilrettelegger det fysiske miljøet
  • Gir gode effektive beskjeder til barna og til hverandre
 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  – manus/historie – arbeidsplan TYDELIG ANSVARSPLASSERING. Begynner med en kreativ prosess der alle i manusgruppa er med. Manus gruppa blir enige om hvem som får ansvaret for og ferdigstille manus. Tony vil være med og se på sangvalget.

  – program, scene, invitasjoner
  – ta kontakt med medier/aviser
  – Bestill telt, lyd og lys i god tid i forveien

  – undersøke at ikke teaterforestillingen kommer i konflikt med førskoledagene til skolestarterne

  -ikke alle i personalet har deltatt i teater før.

  – Manusgruppa må tenke på vanskelighetsgraden på sangene struktur/dynamikk og tekst.

  – Tenkt over hvor mange ulike beskjeder barn får.

   

   

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

  Barna organiserer rollespill av øvinger og forestilling i hverdagen ute og inne.
  Barna ble gode på tekst.
  Barna har fått øvelse i å ta imot fellebeskjeder
  Barna har fått kjennskap til eventyret.

  Barna viser glede av å være en del av et fellesskapet,
  kunne eksponere seg og oppdage nye sider ved seg selv.

   

 7. Barns medvirkning og demokratiske prosesser? Beskrivelse:

  Vi sikrer barnas medvirkning ved at de faste personalet som har opparbeidet en god og trygg relasjon til det enkelte barnet og  legger opp en tydelig struktur.
  Fordeler rollene utfra sin kjennskap til barnet.
  Barna får være med på sine egne premisser. Hvis ikke ting går som planlagt, håndteres det fleksibelt og med et bevisst forhold til barnets behov. Har oppmerksomhet i forhold til barnets status i gruppa.
  Barn som utfoldet seg utover regi, fikk lov til å bidra spontant. Barna er på scenen hele tiden og kan bidra i helheten når de “ønsker”.  Spontanitet blir akseptert.
  Personalet er bevisst at barna motiveres, ikke presses.
  Det er nok voksne tilstede til å kunne støtte barna proaktivt.

 8. Hva lærte personalet:

  Vi hadde god tid og bra struktur. Viktig med tidlig øving av sang og tekster. Personalet bør ha  ansvar for hver sin gruppe og påkledning på scenen. Vi voksne føyer seg etter forslag som kommer, viktig med åpen og positiv kommunikasjon.

  Turneteater: Flott at vi fikk øve og ha forestillinger på scenen. Personalet på teaterhuset var hjelpsomme og vi fikk god service. Plassering av barnegruppene på scenen topp. De voksne var flinke å motivere barna. Gode tilbakemeldinger fra alle forestillingene.                                                  I år ble det enkle kulisser som ble brukt. Bra!!

  TYDELIG ANSVARSAVKLARING i planleggingsfasen er grunnleggende for å få en åpen og god kommunikasjon i hele prosessen.

   

 9. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  Evaluering av pro-aktive strategier:
  Øving kl 9.30. da er barna mest opplagte. Varigheten på forestilling på 30 min passet alle aldersgrupper.
  Teaterforestillingen foregikk i telt på barnehagens området noe som var positivt for både barn og voksne.
  Brukte kor-trapp under øving der barna hadde faste plasser. Barna var delt opp i alders homogene grupper med stoff av faste farger der de skulle stå.
  Det ble laget plass til de voksne bak kor trappa. Det gav mulighet til å bevege seg fritt til å støtte barn som hadde behov for det under øving og forestillingene. Positivt også for å fremheve barna og gjøre det mulig for de voksne å jobbe i “kulissene”

  God kommunikasjon mellom avdelingene. Kvisten trengte ikke være med på hver øving i begynnelsen, men de hørte på musikken på avdelingen.

  Ros, Positiv oppmerksomhet, Oppmuntring og Nonverbale signaler ble mye brukt

  • Bruker ukeplan til tydelig dagsplanlegging – tilgjengelig for hele personalgruppa og foreldrene
  • Lage regler i dialog med barna for øving- og forestillingsituasjonen. Dette tas  opp igjen neste år
  • Gi gode effektive beskjeder til barna og til hverandre.  Tema for refleksjon og bevisstgjøring i planleggingsfasen neste år
  • Individuell utviklingsplan for barn tas opp i planleggingsfasen
  • Barns medvirkning tas inn i planleggingsfasen

   

   

 10. Husk å ta opp i avd.møte / med veileder:

  Programmet røper alt, alle sangene står det blir ingen overraskelser.

  Flere i personalet må støtte i framkant, hvordan kan vi gjennomføre dette? Forslag: De som har ansvar for gruppene kan stå foran og motivere og støtte.

  Utviklingssamtaler midt i teater?

  Godt planlagt med framdriftsplan.

  Barna var engasjert og motivert.