Arbeidsark for: Tilvenning for nye barn

Prosjektspørsmål:

Hvordan kan vi i samarbeid med heimen skape en best mulig oppstart for nye barn i bhg?

 

*Tilvenning av nye barn er den første og viktigste jobben bhg gjør i samarbeid med foresatte.

*I tilvenningsdagene skal vi legge forholdene til rette for å bli så godt kjent med foresatte og barnet som mulig.

*Foresatte er hovedkilden for informasjon om barnet den første tiden, dette deles med personalet gjennom skjema og via dialog med foresatte under tilvenningsdagene.

*Barn vil reagere ulikt på å bli forlatt av foresatte, dette respekteres og barnet blir møtt av personalet utifra sitt eget ståsted.

Forberedelse

Dag: Tid:Høsten, eller når det er oppstart for nye barn Ansvarlig: Pedagogiske ledere
 1. Hvem deltar:

  Hele avdelingspersonalet samarbeider for å skape en best mulig tilvenningsperiode for barnet og foreldre.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:
  • Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og andre barn. (Rp 17 s 33)
  • Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for (Rp17 s 19)
  • Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet, som grunnlag for trivsel, glede og mestring.(Rp17 s 19)

  Barnehagens egne mål for tilvenningsperioden:
  • Gjennom å ha et sterkt fokus på tilvenning, legges det et godt grunnlag for å skape gode relasjoner til barn og foreldre.
  • Prioriter personalressursen slik at det er god voksentetthet og små grupper rundt de nye barna.
  • Leik/aktiviteter i små barnegrupper kan være positivt for avdelingen sett under ett.
  • Turer i små grupper kan være en positiv aktivitet i tilvenningsfasen.

 3. Hva skal skje – gjøres:

  – Tilvenning for kvistenbarn som starter i 1. etg. kan starte på forsommeren, her følges vedtatt prosedyre for å skape best mulige forutsetninger både for barn og foreldre i overgangsfasen.
  – Arrangere “bli-kjentdag” for nye foreldre i juni.
  – Felles ukeplan og vaktlister 2 uker før sommerstenging og 2 uker etter oppstart.
  – Avdelingsmøter i denne perioden blir nedprioritert pga. av en godt planlagt didaktisk plan, laget i samarbeid med kvisten og 1.etg.

  -De nye barna som starter på avdelingen får en tilknytningsvoksen. Dette for at barn og foreldre kan knytte seg til/bli bedre kjent med en person under tilvenningsperioden, slik at det ikke skal bli så mange forskjellige personer å forholde seg til i starten.
  – I løpet av de tre tilvenningsdagene, skal personalet ha skapt/etablert en god relasjon med de nye foreldrene. I tilfeller hvor dette ikke er oppnådd, kan man i samarbeid med foreldre gjøre individuelle tilpasninger.
  – Når positiv relasjon er oppnådd med foreldre, kan personalet gradvis ta over ansvaret for barna. Viktig å tilrettelegge personalressursen slik at det er god bemanning rundt det nye barnet, samtidig som de «gamle» barna får et godt tilbud også.
  – Gjennomføre velkomstsamtaler med foreldre hvor ped.leder gjør foreldre kjent med bhg som pedagogisk institusjon,foreldres påvirkningsmuligheter og de daglige rutinene som barna blir en del av.
  – Pedagogiske aktiviteter blir ikke prioritert før tilvenning er gjennomført, men gjennomføres mer spontant i hverdagen når muligheten er der.
  – Husk å ta bilder fra de første dagene til de nye barna.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  Styrer
  · Arrangerer” bli – kjent” dag i juni. Pedagogisk leder deltar og skaffer oversikt over ønsket
  oppstartsdato for tilvenningsdagene i dette møtet.
  · Lager oversikt over ferielister for barn og personalet

  Ped.ledere:
  Lager felles ukeplaner for 2 uker før sommerstenging og 2 uker etter oppstart
  – Informere kvistenforeldre om tilvenning på utviklingssamtalene på våren, for barna som bytter avdeling.
  – Koordinere tilvenning for kvistenbarna som skal ned i 1.etg., og tilrettelegge for at de «nye» barna blir tatt imot på en best mulig måte.
  – 1etg. Sender ut velkomstbrev til kvistenbarna som starter før sommerferien.
  – Kvisten/1 etg. sender ut velkomstbrev til nye barn med oppstart etter ferien, med utgangspunkt i ferielister og foreldres ønsker.

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Refleksjon og evaluering:

  *Personalet gjennomgår hva som er viktig og ser til at tilvenningen er godt planlagt på avdelingsmøtet før de tar i mot nye barn.

  * Det er viktig å bruke både avdelingen og uteområdet som arenaer for å bli kjent med de nye barna. God bemanning er viktig, slik at vi får delt opp barnegruppa.

  * Viktig at hele dagen er godt planlagt med tydelig ansvarsfordeling i gruppedeling og rutinesituasjoner.

  • Positive tilbakemeldinger fra foreldre er at de opplever at barn og foreldre blir sett og hørt. Det å ha en egen nærperson er positivt både for barnet og foreldrene i oppstartsfasen.
  • Ser at enkelte barn trekker til andre i personalet enn nærperson, dette er greit. Vi er fleksibel.

  – Vi har vært flinke til å dele opp å ta hensyn til tilvenning. En god investering å legge mye tid til de nye barna. Trygge foreldrene. Krever ekstra av de som står igjen med resten av barnegruppa. God kommunikasjon mellom de voksne vil være viktig, vi må møte hverandre med forståelse. Vi snakker sammen underveis og finner gode løsninger på hvordan vi legger opp dagene i denne perioden.

  – Foreldrene virker trygge som også har skapt trygge barn. Vi føler vi har fått ivaretatt både de og barna deres på en god måte. Erfaringer vi har gjort oss ut ifra det er at når foreldrene er litt mer avslappet når det kommer til tilvenningen, får dette også en positiv effekt på barna.

  – Vi har spilt mer på hverandre i tilvenningen. Barna er trygge på at de kan forholde seg til flere og gode relasjoner skapes med de en får aller best kjemi med i oppstarten. Foreldrene blir også godt kjent med flere av de voksne som jobber på avdelingen. Det blir dermed ikke så sårbart hvis noen skal bli borte, og leveringssituasjonen på morgenen føles bedre for alle parter.

   

 7. Viktige erfaringer til arbeidet videre.:

  – En voksen ekstra i den første uka hvor tilvenningen starter opp etter sommerferien. Veldig sårbart dersom noen blir borte. Vi ser også at de voksne fra kvisten må være tilstede i tilvenningen for de som starter nede i 1.etg.

  – Ønsker fortsatt at man skal klare å imøtekomme ferieønsker til de voksne. Hvordan løse det på en best mulig måte? En mulighet kan være at den første uka etter ferien kun er tilvenning for gamle barn. Tar inn de første nye uka etter. Barn på kvisten som kommer igjen etter en lang ferie kan også ha behov for ekstra voksenstøtte i oppstarten. Dette må vi ta hensyn til.

  – Vi må være innstilt på at de første to månedene går med til tilvenning. Skal vi fordele tilvenningsperioden enda mer utover høsten? Kanskje vi da føler at vi kan ivareta alle på en enda bedre måte. Samtidig må vi imøtekomme behov hos de «gamle» barna og legge til rette for at de får et godt tilbud. Vi må planlegge tilvenningen godt ut ifra ferieoversikten til både barna og personalet.

  – Dersom vi skal ta inn to barn på samme dag, kan en være nærperson for begge?

   

   

  • Det er viktig at foreldre er i barnehagen til barn og foreldre er trygg og kjenner til rutinene.
  • Personalet evaluerer tilvenning på første avdelingsmøtet etter oppstart og gjennomgår viktig informasjon fra oppstartsamtalene.