Arbeidsark for: Tilvenning for nye barn

Prosjektspørsmål:

Hvordan kan vi i sammen med heimen skape en best mulig oppstart for nye barn i bhg?

 

*Tilvenning av nye barn er den første og viktigste jobben bhg gjør i samarbeid med foresatte.

*I tilvenningsdagene skal vi legge forholdene til rette for å bli så godt kjent med foresatte og barnet som mulig.

*Foresatte er hovedkilden for informasjon om barnet den første tiden, dette deles med personalet gjennom skjema og via dialog med foresatte under tilvenningsdagene.

*Barn vil reagere ulikt på å bli forlatt av foresatte, dette respekteres og barnet blir møtt av personalet ut ifra sitt eget ståsted.

Forberedelse

Dag: Tid:Høsten, eller når det er oppstart for nye barn Ansvarlig: Pedagogiske ledere
 1. Hvem deltar:

  Hele avdelingspersonalet samarbeider for å skape en best mulig tilvenningsperiode for barnet og foreldre.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:
  • Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og andre barn. (Rp 17 s 33)
  • Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for (Rp17 s 19)
  • Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet, som grunnlag for trivsel, glede og mestring.(Rp17 s 19)

  Barnehagens egne mål for tilvenningsperioden:
  • Gjennom å ha et sterkt fokus på tilvenning, legges det et godt grunnlag for å skape gode relasjoner til barn og foreldre.
  • Prioriter personalressursen slik at det er god voksentetthet og små grupper rundt de nye barna.
  • Leik/aktiviteter i små barnegrupper kan være positivt for avdelingen sett under ett.
  • Turer i små grupper kan være en positiv aktivitet i tilvenningsfasen.

 3. Hva skal skje – gjøres:

  – Tilvenning for kvistenbarn som starter i 1. etg. kan starte på forsommeren, her følges vedtatt prosedyre for å skape best mulige forutsetninger både for barn og foreldre i overgangsfasen.
  – Arrangere “bli-kjentdag” for nye foreldre i juni.
  – Felles vaktlister 2 uker før sommerstenging og 2 uker etter oppstart.
  – Avdelingsmøter i denne perioden blir nedprioritert pga. av en godt planlagt didaktisk plan, laget i samarbeid med kvisten og 1.etg.

  -De nye barna som starter på avdelingen får en tilknytningsvoksen. Dette for at barn og foreldre kan knytte seg til/bli bedre kjent med en person under tilvenningsperioden, slik at det ikke skal bli så mange forskjellige personer å forholde seg til i starten. Flere voksne kobles på i løpet av kort tid. Dette så det ikke skal bli for sårbart.
  – I løpet av de tre tilvenningsdagene, skal personalet ha skapt/etablert en god relasjon med de nye foreldrene. I tilfeller hvor dette ikke er oppnådd, kan man i samarbeid med foreldre gjøre individuelle tilpasninger.
  – Når positiv relasjon er oppnådd med foreldre, kan personalet gradvis ta over ansvaret for barna. Viktig å tilrettelegge personalressursen slik at det er god bemanning rundt det nye barnet, samtidig som de “gamle” barna får et godt tilbud også.
  – Gjennomføre oppstartsamtaler med foreldre hvor ped.leder gjør foreldre kjent med bhg som pedagogisk institusjon, Foreldrenes påvirkningsmuligheter og de daglige rutinene som barna blir en del av.
  – Pedagogiske aktiviteter blir ikke prioritert før tilvenning er gjennomført, men gjennomføres mer spontant i hverdagen når muligheten er der.
  – Husk å ta bilder fra de første dagene til de nye barna.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  Styrer
  · Arrangerer” bli – kjent” dag i juni. Pedagogisk leder deltar og skaffer oversikt over ønsket
  oppstartsdato for tilvenningsdagene i dette møtet.
  · Lager oversikt over ferielister for barn og personalet

  Ped.ledere:
  – Informere kvistenforeldre om tilvenning på utviklingssamtalene på våren, for barna som bytter avdeling.
  – Koordinere tilvenning for kvistenbarna som skal ned i 1.etg., og tilrettelegge for at de “nye” barna blir tatt imot på en best mulig måte.
  – 1etg. Sender ut velkomstbrev til kvistenbarna som starter før sommerferien.
  – Kvisten/1 etg. sender ut velkomstbrev til nye barn med oppstart etter ferien, med utgangspunkt i ferielister og foreldrenes ønsker.

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Refleksjon og evaluering:
  • Gruppene samarbeider på Kvisten og tar litt hensyn med tanke på det å få gjennomført oppstartsamtaler + ivareta de andre barna på 1 – årsgruppa som ikke har tilvenning. De største barna har også godt av å komme litt inn i rutinene i barnehagen igjen etter en lang sommerferie.
  • Vi har hatt veldig fint vær i oppstarten og de største barna har vært mye ute. Det har fungert godt at de har trukket seg litt unna slik at de minste har fått det rommet de har hatt behov for.
  • Personalet på 2 – årsgruppa har planlagt egne aktiviteter i god dialog med 1 – årsgruppa for å gjøre dagene så oversiktlige å gode som mulig. Samtidig har det vært viktig å være fleksible og hjelpe hverandre på tvers av gruppene.

   

  • Ved at vi har fått til et godt samarbeid mellom 1 – og 2 – årsgruppa har vi klart å skape rom for at det er så små grupper som mulig rundt de barna som har blitt tatt i mot på tilvenning. Tenker at dette også har vært oversiktlig og greit for foreldrene når det kommer til det å bli godt kjent med både personalet og barnehagen. Trygge og rolige forhold med god tid til å ta oss av de nye barna og foreldrene har gjort oppstarten god for alle parter. Det har nok også gjort foreldrene mer rolig rundt det med tilvenningen samtidig som de nye barna har vært veldig tillitsfulle. Erfaringer vi gjør oss er at når foreldrene er rolige og tar seg så god tid som mulig i tilvenningen, finner barna seg bedre til rette i barnehagen også når foreldrene ikke er her. Når forholdene ligger så godt til rette kan personalet som tar i mot de nye, gi så mye av sin tid som mulig til å snakke med foreldrene underveis om enkeltbarnets beste. Veldig fordel og ha to på tilvenning samtidig. Dette letter på stemmingen og gir mulighet for å samsnakkes flere. bruke hverandre litt. Dette gir også mulighet for foreldre og bli litt kjent med andre foreldre.

   

  • Under tilvenningen har vi variert med å være inne og ute etter hvor barnas interesse har vært. Vi har som regel vært 2 faste voksne rundt de nye barna slik at man har en ekstra å spille på. Barnet kan da gradvis bli kjent med flere enn bare sin nærperson. Samtidig som de nye barna etterhvert skal bli trygge og godt kjent med de andre barna på gruppa si.

   

 7. Viktige erfaringer til arbeidet videre.:

  Veldig lite 2 åringer tilbake første uke etter ferien og vi var 3 voksne tilbake også. Det var godt rom for å starte tilvenning av nye barn allerede første uken. Dette har vi ikke gjort tidligere men det fungerte fint for både store og små. Det var veldig rolig på huset og de to nye barna fikk gode dager. Tidligere har vi ikke tatt i mot nye barn første uke pga av  at de som kommer tilbake fra ferie trenger hjelp og støtte. Siden det bare var to stykk gikk dette veldig bra. Veldig greit å komme i gang.

  • Det er viktig at foreldrene er i barnehagen til både de og ikke minst barna er så trygge som mulig og kjenner til rutinene. Mye kjente foreldre i år så dette lettet tilvenningsperioden.
  • Dette har fungert god i år.
  • Personalet evaluerer tilvenningen på første avdelingsmøtet etter oppstart og gjennomgår viktig informasjon fra oppstartsamtalene. Noe av informasjonen må også deles underveis.
  • Vi hadde god kommunikasjon oss voksne igjennom og det lettet veldig at 2 årsgruppa gikk ut på formiddagen. Også viktig å begynne å koble på noen flere voksne så vi ikke blir så sårbare ved evt møter sykdom o.l.
  • Fordel å være to tilvenninger samtidig. Da blir vi to voksne inne samtidig, dette så vi kan bruke og hjelpe hverandre litt mer. Både i samtale og praktiske gjøremål. Det er også positivt at foreldrene kan bli mer kjent med hverandre.