Arbeidsark for: Friluftsuka

Prosjektspørsmål:

Hva kan vi gjøre på forhånd, for at overgangen fra småbarn til storbarn skal bli så enkel som mulig?

Kan vi skape gode sosiale relasjoner mellom 2 og 3 årsgruppa, og mellom 2 årsgruppa og personalet i 1.etg?

 

 

Formålet med denne uka er å skape en felles arena for leik, felles turer og opplevelser med vårens 2 og 3-årsgruppe, og personalet som er tilknyttet disse gruppene. Vi prøver å skape noen sosiale relasjoner mellom aldersgruppene, slik at overgangen for 2-årsgruppa til å starte i 1.etg blir så enkel som mulig. Gruppene og aktivitetene foregår på tvers av de kjente gruppene, dette muliggjør både barn og voksne å bli kjent med hverandre på tvers av de opprinnelige avdelingene

Det skal være være en uke som preges av mye og forskjellig grov – og sansemotorisk stimulering.

Vi skal få en oversikt over de grovmotoriske ferdighetene til barna, som gjør 1. etg i stand til å legge til rette for best mulig stimulering der det trengs til høsten.

Friluftsuka skal også gi denne barnegruppa en innsikt i dyre- og plantelivet som kjennetenger området på denne årstiden.

 

 

Forberedelse

Dag: Mai Tid:torsdag til onsdag Ansvarlig: Ivan
 1. Hvem deltar:

  De eldste barna fra Kvisten og de yngste fra 1.etg (2 og 3-åringene) med tilhørende personal.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  *Oppleve trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt

  *Videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper

  *Oppleve og vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer

  (RP17 s 49)

  *Oppleve og utforske naturens mangfold

  *Få gode opplevelser med friluftsliv året rundt i naturmiljø som kjennetegner Innherred

  *Få kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen

  *Få kunnskap om dyr og dyreliv

  (RP17 s  52)

  Barnehagens mål:
  – Skape en friluftsuke med vekt på positive mestringsopplevelser og sansemotoriske utfordringer
  – Skape en ramme for positive sosiale relasjoner mellom de eldste barna på småbarnsavd. og de yngste barna på storbarnsavd
  – Personalet på storbarnsavd. blir bedre kjent med de barna som skal over i deres avdeling etter sommerferien
  – Gjøre barna kjent med et lett tilgjengelig friluftsområde i nærmiljøet.

  *Målsetning for fremtiden: Organisere slik at de som skal være med på 3-årsgruppa etter sommerferien, er med som personal på friluftsuka

 3. Hva skal skje – gjøres:

  Tanken bak dette prosjektet er å skape en ramme for samhold og nye sosiale relasjoner for barna på tvers av
  avdelingene, og spesielt de eldste fra småbarn og de yngste fra storbarn.
  Vi ser det som positivt at denne barnegruppen kommer sammen og blir bedre kjent med hverandre før et nytt barnehageår sammen på storbarnsavdelingen.

  Vi har fokus på 2 naturområder dette året, fjæra på Hylla og området rundt skihytta på Volhaugen. Dette er turmål som er lett tilgjengelig med buss fra bhg, og som et fritidstilbud for familiene tilknyttet barnehagen.
  Disse områdene tilbyr masse sansemotorisk stimulering i form av variert terreng og natur. Både Volhaugen og Hylla anser vi som et godt tilrettelagt område for friluftsaktiviteter for barn i alderen 2– 3 år.

  Aktiviteter:
  Finne naturmaterialer; naturvev,totempæl,kleshengere,knagger for å feste på veggen, “meterstav”,
  blomstertrykk, lage friluftsgitar(ørrderstranga,tusj og plankbit)

  Veien ned til fjæra oppøver styrke og utholdenhet, og gir mange  sanseinntrykk iform av fugler, maur, ulik vegetasjon og blomster. Selve fjæreområdet preges av strandeng, gress og steinstrand med rekved og små og store steiner. Her oppøves balansen og det krever at man kan både krabbe,krype og hoppe fra stein til stein. Dyrelivet preges av sjøfugler, krabber, skjell og snegler.

  Bevege seg i skogsterreng, både langs sti og utenfor sti. Dette gir barna gode motoriske utfordringer som man ikke får i bearbeidet landskap,bymiljø og i barnehagens uteområdet. Bearbeiding av varierte sanseinntrykk utfordrer barna til å bevege seg i terreng med lyngtuer, myr, vurdere greines tykkelse og tilstand når man klatrer, løfte beina over røtter, hellinger opp og ned, osv

  Topptur: dette er en tur tilpasset alder og ferdigheter. terrenget varierer mellom sti og klatring i ulendt terreng,
  komme seg frem gjennom lyng og mose, ta i bruk naturen som hjelp til å komme seg opp og frem. God aktivitet for
  sansemotorisk stimulering; avpasse kropp/bevegelser og styrke til naturens terreng og underlag.
  Taubane: Se muligheter i naturen til å skape fartsfylt lek

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  *Sende ut infoskriv i forkant som forklarer områdene vi besøker og aktivitetene vi gjør der, vise til arbeidsarket i årsplanen.

  *Gi personalet en detaljert ukeplan hvor arbeidsoppgaver er tydelig fordelt.

  *Bestille mat på forhånd, slik at enkelte måltid kan forberedes i bhg.

  *Gå igjennom arbeidsarket på avdelingsmøter i forkant.

  *Avklare i størst mulig grad hvem i 1.etg som skal jobbe med 3-årsgruppe kommende bhgår.

  *Flytte uka nærmest uke 26, men ikke etter.

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Barns medvirkning og demokratiske prosesser? Beskrivelse:

   

   

 7. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

   

   

   

   

   

   

   

 8. Refleksjon og evaluering:

  *Hylla bærer preg av steinstrand og skog, her var det utfordrende å bevege seg i steinstranda med store og små steiner, steiner som rørte på seg og var glatte av vann og tang. Det var pinner og blomster som ble brukt i leiken. Vi fanget krabber, plukket skjell og så på smådyrene i fjæra.

  *Når man velger å ikke prioritere voksenstyrte aktiviteter, frigjør man tid til at barna selv kan ta valg på hva de fokuserer på, ut ifra det miljøet de befinner seg i. Alle i 2 årsgruppa var i leikpreget aktivitet under dagene på Hylla og første dagen på Volhaugen.

  *Mye familie – og piratrolleleik nede i fjæresteinene.

  *De første dagene på hvert sted ble brukt til å utforske områdene og enkelte barn trengte mye støtte fra voksne for å se muligheter og for å få hjelp til å mestre.

  *Dag to på Hylla var leiken mer selvstendig og fokusert, mindre behov for voksenstøtte.

  *Gode turmål for 3-årsgruppa, tydelig motorisk fremgang på barna fra forrige år.

  *Viktig å støtte barn til å oppleve mestring av vanskelig terreng, ofte behersker de terrenget bedre dag 2, artig å se at noen barn har positive motoriske metringsopplevelser i et miljø vi ikke oppsøker ukentlig. Det gir oss inspirasjon til å fortsette å bruke fjæra og skogen som et motorisk stimulerende miljø.

  *Aktivitetsnivået var mer tilpasset barnas nysgjerrighet på området, det førte til mindre avbrudd i den frie leiken og det virket som barna fikk nok tid og rom til å fordype seg i egeninitiert leik og aktiviteter. Personalet ser mange muligheter i turmålene, er flinke til å støtte og coache barna til å skape en positiv rolleleik

  *Utifra å være i aktiviteter med barn og høre deres engasjement så opplevde vi at denne uken er et positivt bidrag til å gi barn gode erfaringer med friluftslivet i fjæra og skogen

  *Kvistenpersonalet tolket barnegruppen sin til å avstå fra å delta den siste dagen, barna virket slitne og dette tok personalet hensyn til, og hadde en rolig dag i bhg. siste dagen.

  *Positivt for 2-årsgrupppa å hvile seg på turene, mer energi på tampen av turen. Gåturen fra fjæra til bussen virket lettere den dagen mange hvilte.

 9. Viktige erfaringer til arbeidet videre.:

  *Være mer bevisst plassering av barn og voksne under toppturen

  *Innføre flåttkontroll etter turer i strandsonen og sko

  *Skal vi legge denne uka nærmere ferien?, slik at det blir mer sammenheng mellom friluftsukas målsetning og den faktiske overgangen mellom avdelingene.

  *Det opplevdes positivt av både voksne og barn med prioriteringen av matlaging og de ulike rettene.

  *På dagen med topptur slo et barn hodet sitt, det opplevdes dramatisk for personalet samtidig som de beholdt roen. De voksne tok godt vare på de andre barna og fikk fraktet det ene barnet til legevakt for undersøkelse. God dialog mellom de voksne både under og i etterkant av uhellet. Fikk gode tilbakemeldinger fra foreldre i etterkant.

  *Hvis kvisten ønsker å delta i 4 dager, kan toppturen legges til den femte dagen.