Arbeidsark for: Begynnende matematikk opplæring.

Prosjektspørsmål:

 

Prosjektspørsmål: Hvordan vil vi at barna skal lære i barnehagen vår?
Barna er de aktive som GJØR aktiviteten. Snakk med barna mens de holder på – Når barna / mennesker får uttrykke det de gjør, utvider det bevisstheten og læringen. Gir mulighet til å øve å uttrykke tanker. I tillegg gir det oss innsikt – kunnskap om barnet og hvordan det tenker. Vi voksne øver på å stille undrende spørsmål”

Forberedelse

Dag: Når det er gruppedeling Tid:Formiddag Ansvarlig: Personal på den enkelte gruppe
 1. Hvem deltar:

  Alle barna i sine alders homogene grupper.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  *Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god
  stimulering.Gjennom leik,eksperimentering, og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse.
  Barnehagens mål:
  * Få en begynnende forståelse for matematikk.
  – Begrepsforståelse ( over, under, fram, bak, først, sist, imellom)
  – Mengde ( mye, lite )
  – Tallforståelse ( 1-2-3…, parkobling )
  – Primærfarger
  – Størrelse ( stor, liten….)
  – Form ( trekant, sirkel, firkant..)
  – Lik/ ulik ( sammenligne ulike ting…)
  – Vekt ( tung, lett…)
  -Sortering/klassifisering

 3. Hva skal skje – gjøres:

  Tilrettelagte matematiske aktiviteter gjennomføres ofte i gruppedelingen, med aldershomogene grupper og faste
  voksne. Spontane aktiviteter skjer med utgangspunkt i leiken som barna befinner seg i. Gjennom økt
  kompetanseheving blant personalet, blir et matematisk fokus enklere å ta tak i, også i rutinesituasjoner.
  Formingsmaterialer, naturmaterialer og det fysiske miljøet i barnehagen er verktøy vi bruker i tilnærmingen med
  barnegruppen.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  *Viktig å observere barn i leik, hva de er opptatt av og se overføringsverdien i og med et matematisk perspektiv.
  *Vi bruker avdelingsmøte som arena for å diskutere matematiske opplegg, samt arbeidsark som didaktisk verktøy.
  *Personalet er bevisst på eget språk ( begrepsbruk – felles forståelse)

 5. Arbeid etter aktiviteten