Arbeidsark for: Teaterforestilling 2019

Prosjektspørsmål:

Teater henger godt sammen med lek. Barn  skaper en egen verden, et fristed, der man kan spille ut, agere personer og situasjoner som kanskje ligner på det virkelige livet.  leken deres ofte handler om rollespill. Mulighet til å være noen andre enn seg selv. Voksne i barnehagen har en unik mulighet til å utforske og stimulere dette området. Å lage en forestilling og vise fram til andre dvs. et publikum gir barn mulighet til å eksponere seg og dermed få bedre selvtillit.

 

 

Dette er en prosess som går gjennom et helt barnehageår, hvor ideer og bakgrunnstoff vokser frem gjennom å observere barns valg av tematikk i den frie leiken over en lang periode. Når personalet på bakgrunn av observasjoner i barnegruppene  og egne ideer finner en rød tråd, dannes en manusgruppe som setter tematikken mer i system og vi går inn i en mer fokusert øvingsperiode. Nå kan barna få et positivt eierforhold til tema, historien og
sangene, hvor tekstskaping, sang og dramatisering er viktige uttrykksformer. I denne prosessen ser vi hvordan barna responderer på det å formidle foran en liten gruppe og prøver å gjøre dette til en trygg arena, før vi lar barna eksponere seg foran hele barnegruppen. Dette kan foregå som gruppedelingsaktivitet,samlingsstund og fellessamlinger. Repetisjoner av  sanger og tekst, samt justering av forventninger som møter barnas mestringsnivå gjør barnegruppen i best mulig stand til å gjennomføre en forestilling som vises for foreldre,søsken, besteforeldre og 1-klassinger som tidligere har gått på Maritvold.

 

Forberedelse

Dag: Daglig Tid:Januar til mai - Forestilling for foreldre og søsken Forestillinger for skoler og barnehager og beste-/oldeforeldre og naboer Ansvarlig: Manus: Anne Gunn og Ellen Musikk: Tony og Jan Arild Kostymer: Kristin og Silje R. Kulisser: Rita, Ivan og Silje S Foto: Nina, Camilla og Marte Mina
 1. Hvem deltar:
  • Alle voksne og barn  i  1 etg.
  • 2 års gruppa og de voksne som er på den gruppa på Kvisten.
 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  Ift. rammeplan:

  *I bhg skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barn anledning til utforsking, fordyping og progresjon ( Rp17 s.50).
  *Barnehagen skal legg til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk (Rp17 s.50).

  Teater (1.etg) | Maritvold Barnehage

  1. Teater:
   • Oppleve gleden og fellesskapet i og formidle fra scene.
   • Gleden i å våge å stå frem og eksponere seg selv.
   • Erfaring med og delta i en prosess fra blanke ark til en forestilling med publikum.
   • Oppøver ferdigheter til og kunne tekst utenat.
 3. Hva skal skje – gjøres:

  Årets teaterforestilling: Tivoli
  Selvprodusert teaterstykke hvor vi lager manus, musikk, kulisser, kostymer og regi selv.
  Spille musikk og synge låter som er satt sammen av personalet
  Skrive manus i mars/april
  Lage musikkarrangement i april

  DUÅ
  Personalet er bevisst og utvikler sin DUÅ-kompetanse i Ros, Positiv oppmerksomhet, Oppmuntring og i Pro-aktive strategier:

  • Avklarer gode rutiner for overgangssituasjonene
  • Bruker avtalte non-verbale signal
  • Bruker ukeplan til tydelig dagsplanlegging – tilgjengelig for hele personalgruppa og foreldrene
  • Lager regler i dialog med barna for øving- og forestilling-situasjonen.
  • Tilrettelegger det fysiske miljøet
  • Gir gode effektive beskjeder til barna og til hverandre.
  • Voksne er tilstede å gi barna støtte og trygghet under øving og forestillinger.
 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  – manus/historie – arbeidsplan TYDELIG ANSVARSPLASSERING. Begynner med en kreativ prosess der alle i manusgruppa er med. Manus gruppa blir enige om hvem som får ansvaret for og ferdigstille manus.

  – program, scene, invitasjoner
  – ta kontakt med medier/aviser
  – Bestill lokalet, lyd og lys i god tid i forveien

  – undersøke at ikke teaterforestillingen kommer i konflikt med førskoledagene til skolestarterne

  -ikke alle i personalet har deltatt i teater før.

  – Musikkgruppa må tenke på vanskelighetsgraden på sangene struktur/dynamikk og tekst.

  – Tenkt over hvor mange ulike beskjeder barn får.

  • Målene for teateret blir presentert før hver forestilling.
 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

  Barna organiserer rollespill av øvinger og forestilling i hverdagen ute og inne.
  Barna ble gode på tekst.
  Barna har fått øvelse i å ta imot fellebeskjeder
  Barna har fått kjennskap til historien.

  Barna viser glede av å være en del av et fellesskapet,
  kunne eksponere seg og oppdage nye sider ved seg selv.

   

 7. Barns medvirkning og demokratiske prosesser? Beskrivelse:

  Vi sikrer barnas medvirkning ved at de faste personalet som har opparbeidet en god og trygg relasjon til det enkelte barnet og  legger opp en tydelig struktur.
  Fordeler rollene utfra sin kjennskap til barnet.
  Barna får være med på sine egne premisser. Hvis ikke ting går som planlagt, håndteres det fleksibelt og med et bevisst forhold til barnets behov. Har oppmerksomhet i forhold til barnets status i gruppa.
  Barn som utfoldet seg utover regi, fikk lov til å bidra spontant. Barna er på scenen hele tiden og kan bidra i helheten når de “ønsker”.  Spontanitet blir akseptert.
  Personalet er bevisst at barna motiveres, ikke presses.
  Det er nok voksne tilstede til å kunne støtte barna proaktivt.

 8. Hva lærte personalet:

  Vi hadde god tid og bra struktur. Viktig med tidlig øving av sang og tekster. Personalet bør ha  ansvar for hver sin gruppe og påkledning på scenen. Vi voksne føyer seg etter forslag som kommer, viktig med åpen og positiv kommunikasjon.

  TYDELIG ANSVARSAVKLARING i planleggingsfasen er grunnleggende for å få en åpen og god kommunikasjon i hele prosessen.

   

 9. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  Evaluering av pro-aktive strategier:
  Øving på formiddagen da er barna mest opplagte. Varigheten på forestilling på (30-40 min) passet alle aldersgrupper.
  Brukte kor-trapp under øving der barna hadde faste plasser. Barna var delt opp i alders homogene grupper.
  Det ble laget plass til de voksne bak kor trappa. Det gav mulighet til å bevege seg fritt til å støtte barn som hadde behov for det under øving og forestillingene. Positivt også for å fremheve barna og gjøre det mulig for de voksne å jobbe i “kulissene”

  God kommunikasjon mellom avdelingene. Kvisten trengte ikke være med på hver øving i begynnelsen, men de hørte på musikken på avdelingen.

  Ros, Positiv oppmerksomhet, Oppmuntring og Nonverbale signaler ble mye brukt

  • Bruker ukeplan til tydelig dagsplanlegging – tilgjengelig for hele personalgruppa og foreldrene
  • Lage regler i dialog med barna for øving- og forestillingsituasjonen. Dette tas  opp igjen neste år
  • Gi gode effektive beskjeder til barna og til hverandre.  Tema for refleksjon og bevisstgjøring i planleggingsfasen neste år
  • Individuell utviklingsplan for barn tas opp i planleggingsfasen
  • Barns medvirkning tas inn i planleggingsfasen

   

   

 10. Husk å ta opp i avd.møte / med veileder:

  Godt planlagt med framdriftsplan.

  Barna var engasjert og motivert.

 11. Refleksjon og evaluering:

  Tilbakemelding fra foreldre på at teatret gir inspirasjon til å stå frem på eget initiativ i etterkant.

  Prosessen frem til et ferdig teater er preget av leik, og at barna opplever at det er gøy.

  Alle gruppene presterer flott under alle forestillingene, det gir de mestringsfølelse og selvtillit.

  Under forestillingene viste barna en glede over å vise fram det de har øvet på.

  De voksne jobbet proaktivt og la til rette for at hvert enkel barnegruppe presterer godt. Tar utgangspunkt i hva barna er opptatt av og hva som er deres styrker.

  I dette teateret la vi til rette for andre uttrykksformer enn bare sang, det ga et positivt resultat. Mye dans i denne teaterforestillingen.

   

 12. Viktige erfaringer til arbeidet videre.:

  Positivt at vi hadde teaterstudenter under øvingsperioden på turneteateret.

  Positivt å bruke turneteateret, legger godt til rette for oss. Gir oss flott ramme for oppsettingen vår. Flott med lys, mikrofoner og scene.

  Sjekke at datoene stemmer før vi sender ut invitasjonene. Husk å notere på kaffespleis på besteforeldreforestillingen.

  Er det verdt det å ha to forestillinger på en dag? Hvem skal vi invitere? (Elvegården, Vuku, Skogbrynet, teaterstudenter, personalet fra Nord?)

  Felles opplevelse blant personalet at foreldreforestillingen er den beste prestasjonen vi har gjort gjennom tidene.

  *Tiden mellom forestillingene dag 2 er krevende for barnegruppen
  *Responsen fra publikum er svak og skaper usikkerhet blant skolestartere. Avhengig av feedback for å prestere
  *Krevende for personalet å holde koken for seg selv og barna på dagen med 2 forestillinger
  *Stas for gamle maritvoldunger å se barnehagen sin
  *Gir skolestarterne våre en status iblant andre skolestartere
  *Ser at maritvold barn går igjen i andre forestillinger i skolen
  *Oppfordring til publikum i invitasjon og før forestilling om å klappe og positiv lyd til barna våre, øker prestasjonene til våre barn.