Arbeidsark for: Teateroppsetning

Prosjektspørsmål:

 

Prosjektspørsmål: Hvordan vil vi at barna skal lære i barnehagen vår?
Barna er de aktive som GJØR aktiviteten. Snakk med barna mens de holder på – Når barna / mennesker får uttrykke det de gjør, utvider det bevisstheten og læringen. Gir mulighet til å øve å uttrykke tanker. I tillegg gir det oss innsikt – kunnskap om barnet og hvordan det tenker. Vi voksne øver på å stille undrende spørsmål”

Forberedelse

Dag: Mai måned Tid: Ansvarlig: 1. etg og Kvisten
 1. Hvem deltar:

  *Største barna på Kvisten er delaktig i selve forestillinga *De minste er med som publikum

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  *Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur, og til selv å uttrykke seg estetisk
  *Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap
  *Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet.
  *Barnehagens mål:
  *Oppøve trygghet til å våge og stå framfor publikum og formidle et budskap. Skape gruppesammensetninger som enkeltbarnet har et positivt utbytte av og utfordringer som gruppen har forutsetninger for å mestre.
  *Oppleve glede og mestringsfølelse i et barnefellesskap, en prosess som spenner fra avdelingsvis samlingsstund til en forestilling med publikum.
  *Formidling av kunst og kultur bidrar til å skape fortrolighet med og tilhørighet til kulturelle uttrykksformer.

 3. Hva skal skje – gjøres:

  Dette er en prosess som går gjennom et helt barnehageår, hvor ideer og bakgrunnstoff vokser frem gjennom å observere barns valg av tematikk i den frie leiken over en lang periode. Når personalet på bakgrunn av observasjoner i barnegruppene, settes tematikken mer i system og vi går inn i en mer fokusert øvingsperiode. Nå får barna et positivt eierforhold til tema, historien og
  sangene, hvor tekstskaping, sang og dramatisering er viktige uttrykksformer. I denne prosessen ser vi hvordan barna responderer på det å formidle foran en liten gruppe og prøver å gjøre dette til en trygg arena, før vi lar barna eksponere seg foran hele barnegruppen. Dette kan foregå som gruppedelingsaktivitet,samlingsstund og fellessamlinger.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  Vi bruker personalmøter og avdelingsmøter til ide myldring i forkant av manusskriving, hva er barna opptatt av for tida og hvilke barn som skal være med. Vi deler personalet i ulike arbeidskomiteer: Kostyme, kulisse, manus, program, personalet som er
  ansvarlig for innøving av dans/sang/tekst i ulike barnegrupper Manus skriving er et samarbeid mellom Kvisten og 1.etg
  VIKTIG Tydelig ansvarsavklaring:Hvem er ansvarlig for å fordele ansvar på scenen og å skrive det inn i manus FØR øvingene starter på scenen.
  Viktig å fordele voksne på barnegruppene både i teaterprosjektet og for de minste som ikke er direkte involvert.

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

  Veldig stolt over hva barnegruppen vår greide å prestere foran så mange mennesker. Spenning frem til siste slutt om alle barna ville/kunne delta. Positivt at vi tar barns negative reaksjoner på alvor slik at de slipper, og lar andre få anledning til å prøve seg.

 7. Hva lærte personalet:

  Bedre organisering, tydelig kommunikasjon og tydelighet i forhold til ansvarfordeling er viktig.
  Noen barn overrasker ved å stå frem foran mange med et budskap.

  2014:
  Viktig at 2-åringene er mye på scenen i øveperioden og blir trygg på teaterloftet.
  Positivt å ta utgangspunkt i sang som barna kjenner godt fra før(ror-ro til fiskeskjær)
  Artig å se at mange kan også de andre sangene fra teateret.
  Formen på teateret gjorde at vi også kunne involveres med 1.etg barn.
  Spennende for barna å se på 1.etg barna
  Bra å gi beskjed om at kvisten foresatte ikke sitter på 1.rad.
  Artig å oppleve at så mange besteforeldre og tanter/onkler prioriterer å komme å se på.

 8. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  Bra at alle barna ventet i teltet og fikk med seg hele forestillingen på første øving. De neste øvingene ventet barna utenfor teltet før de skulle komme inn på scenen. Det gikk bra med to voksne på seks barn. Viktig å være bevist på hvilke barn som skal være med på teateret i forhold til utbyttet vi tror de har av det, de minste bør ikke delta for en hver pris. Viktig å gi info til foreldre før premieren om hvordan vi ønsker å overlevere barna med tanke på kostymer og det å ha oversikt
  Få inn informasjon på barn som skal hjem etter forestilling med besteforeldre.
  Info til foreldre om at kostymer skal legges igjen i bhg etter premiere
  Bra med tribuner for publikum.
  Konferer med leverandør av lyd og lys om lydnivå
  Viktig at teltet er oppe en uke før premiere, slik at vår barnegruppe blir trygg på teltet og scenen.
  Sette opp tydelig i kalenderen slik at ukene før teater blir skjermet for møter,tilvenning og foreldresamtaler.
  Tidspunktet er positivt, passer godt med tidlig i mai.
  Ønker at de minste barna som ikke er med på teateret sitter sammen med foreldrene på premiereforestillingen.
  Under forestilling 2 og 3 er ikke de minste barna med som publikum, de har en vanlig dag i barnehagen.
  Prosessen/forberedelsene før teaterforestillingen har vært veldig bra, godt planlagt.

 9. Husk å ta opp i avd.møte / med veileder:

  *Noen barn overrasker ved å stå frem foran mange med et budskap
  *Veldig fordel å ha det i bhg. Det er en bedre ro på avd. mindre stressmomenter. Alt foregår hjemme i kjente omgivelser
  *Veldig bra med teltet over scenen.
  *vi holder ikke barn på scenen for enhver pris. Informer foreldre at også de har et ansvar for at egne barn ikke forstyrrer de andre som ønsker å være på scenen.
  *Tidlig mai er bra tidspunkt for teater. Da har vi mer tid på våren og sommeren som ikke binder oss til bhg.: turer,sommervask,friluftsuke,avslutninger,klargjøring til nytt bhg år.
  *Positivt at tema som ble innført i høst kommer igjen i forestilling. Trygghetsfaktor for kvistenbarna i alle fall.