Arbeidsark for: Tilvenning for nye barn

Prosjektspørsmål:

Hvordan kan vi i samarbeid med heimen skape en best mulig oppstart for nye barn i bhg?

 

*Tilvenning av nye barn er den første og viktigste jobben bhg gjør i samarbeid med foresatte.

*I tilvenningsdagene skal vi legge forholdene til rette for å bli så godt kjent med foresatte og barnet som mulig.

*Foresatte er hovedkilden for informasjon om barnet den første tiden, dette deles med personalet gjennom skjema og via dialog med foresatte under tilvenningsdagene.

*Barn vil reagere ulikt på å bli forlatt av foresatte, dette respekteres og barnet blir møtt av personalet utifra sitt eget ståsted.

Forberedelse

Dag: Tid:Høsten, eller når det er oppstart for nye barn Ansvarlig: Pedagogiske ledere
 1. Hvem deltar:

  Hele avdelingspersonalet samarbeider for å skape en best mulig tilvenningsperiode for barnet og foreldre.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  *Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Barnehagens personale har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen. Omsorgsforpliktelsen stiller krav til personalet om oppmerksomhet og åpenhet overfor det unike hos hvert enkelt barn(Rp11 del 2.1)
  *Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling(Rp11 del 1). Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet må bygge på gjensidig åpenhet og respekt.(Rp11 del 1.6)
  *Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt,og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap(Rp11 del 1.4).

  *Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Barnehagens personale har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen. Omsorgsforpliktelsen stiller krav til personalet om oppmerksomhet og åpenhet overfor det unike hos hvert enkelt barn og det unike i situasjonen og i gruppen(Rp11 del 2.1).

  Barnehagens egne mål for tilvenningsperioden:
  • Gjennom å ha et sterkt fokus på tilvenning, legges det et godt grunnlag for å skape gode relasjoner til barn og foreldre.
  • Prioriter personalressursen slik at det er god voksentetthet og små grupper rundt de nye barna.
  • Leik/aktiviteter i små barnegrupper kan være positivt for avdelingen sett under ett.
  • Turer i små grupper kan være en positiv aktivitet i tilvenningsfasen.

 3. Hva skal skje – gjøres:

  – Tilvenning for kvistenbarn som starter i 1. etg. kan starte på forsommeren.
  – Arrangere “bli-kjentdag” for nye foreldre i juni.
  – Felles ukeplan og vaktlister 2 uker før sommerstenging og 2 uker etter oppstart.
  – Avdelingsmøter i denne perioden blir nedprioritert pga. av en godt planlagt didaktisk plan, laget i samarbeid med kvisten og 1.etg.

  -De nye barna som starter på avdelingen får en tilknytningsvoksen. Dette for at barn og foreldre kan knytte seg til/bli bedre kjent med en person under tilvenningsperioden, slik at det ikke skal bli så mange forskjellige personer å forholde seg til i starten.
  – I løpet av de tre tilvenningsdagene, skal personalet ha skapt/etablert en god relasjon med de nye foreldrene. I tilfeller hvor dette ikke er oppnådd, kan man i samarbeid med foreldre gjøre individuelle tilpasninger.
  – Når positiv relasjon er oppnådd med foreldre, kan personalet gradvis ta over ansvaret for barna. Viktig å tilrette personalressursen slik at det er godt bemannet rundt det nye barnet, samtidig som de “gamle” barna får et godt tilbud også.
  – Gjennomføre velkomstsamtaler med foreldre hvor ped.leder gjør foreldre kjent med bhg som pedagogisk institusjon,foreldres påvirkningsmuligheter og de daglige rutinene som barna blir en del av.
  – Pedagogiske aktiviteter blir ikke prioritert før tilvenning er gjennomført, men gjennomføres mer spontant i hverdagen når muligheten er der.
  – Husk å ta bilder fra de første dagene til de nye barna.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  Daglig leder:· sender ut kontrakt etter samordna opptak
  · Arrangerer” bli – kjent” dag i juni, skaffer oversikt over ønsket tilvenningsdato
  · Lager oversikt over ferielister for barn og personalet

  Ped.ledere:
  Lager felles ukeplaner for 2 uker før sommerstenging og 2 uker etter oppstart
  – Informere kvistenforeldre om tilvenning på utviklingssamtalene på våren, for barna som bytter avdeling.
  – Koordinere tilvenning for kvistenbarna som skal ned i 1.etg., og tilrettelegge for at de “nye” barna blir tatt imot på en best mulig måte.
  – 1etg. Sender ut velkomstbrev til kvistenbarna som starter før sommerferien.
  – Kvisten/1 etg. sender ut velkomstbrev til nye barn med oppstart etter ferien, med utgangspunkt i ferielister og foreldres ønsker.

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

  Et barn

 7. Hva lærte personalet:

  *Personalet gjennomgår hva som er viktig, å ser til at tilvenningen er godt planlagt på avdelingsmøtet før de tar i mot nye barn.

  • Personalet evaluerer tilvenning på første avdelingsmøtet etter oppstart.
  • Pedledere informerer personalet om velkomstsamtaler på avdelingsmøtet

 8. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  • Det er viktig å bruke både avdelingen og uterommet som arenaer for å bli kjent med de nye barna. God bemanning er viktig, slik at vi får delt opp barnegruppa.
  • Viktig at hele dagen er godt planlagt med tydelig ansvarsfordeling i gruppedeling og rutinesituasjoner.

  * Positive tilbakemeldinger fra foreldre er at de opplever at barn og foreldre blir sett og hørt. Tilknytninsvoksen  er positivt både for barnet og foreldrene i oppstartsfasen.

  *Individuell tilpasning under tilvenningsperioden oppleves som trygt og godt for barn og foreldre.

  *God og tidlig planlegging av ferieavvikling blant personalet og barna er viktige kriterier for å planlegge tilvenningen på høsten.

 9. Husk å ta opp i avd.møte / med veileder:

  Hvordan møter vi foreldre som ikke utnytter de 3 tilvenningsdagene fullt ut?