Årsplan for avdelingene

Helårsaktiviteter

 

Tilvenning for nye barn
Om aktiviteten: Det arrangeres “bli-litt-kjent-dag” for nye barn og foreldre i juni. Tilvenning for kvistenbarn som starter i 1. etg. kan starte på forsommeren. I løpet av de tre tilvenningsdagene, skal personalet ha etablert en god relasjon med de nye foreldrene. Individuelle tilpasninger gjøres ved behov. Når positiv relasjon er oppnådd med foreldre, kan personalet gradvis ta over ansvaret for barna. Det gjennomføres også velkomstsamtaler med foreldre hvor ped.leder gjør foreldre kjent med bhg som pedagogisk institusjon, foreldres påvirkningsmuligheter og de daglige rutinene som barna blir en del av.

Arbeidsark: Tilvenning nye barn (Kvisten) 

Gruppeinndeling
Om aktiviteten: Barnegruppen deles inn etter alder og modenhet for å gi et tilbud som er bedre tilpasset hvert enkelt barn. Vi ønsker å gjennomføre 3 gruppedelinger i uka i barnehagens kjernetid, disse skal stå i ukeplanen slik at foreldre kan holde seg informert. Collager skal lages for å dokumentere aktivitetene/evt. vise bilder på tv inne på avdelingen.

Arbeidsark: Gruppeinndeling (Kvisten)

Leik
Om aktiviteten: Vi har et stort gammelt hjemmekoselig hus med mange rom, og en stor hage med busker og trær ute. Dette gir muligheter til utløp for fri fantasi og kreativitet i leiken. Barna leiker utfra hva de er opptatt av og har ideer om. Bruker fantasien til å omskape ting til det de trenger i leiken. Barna kommuniserer og uttrykker seg når de leiker. De bruker mimikk, bevegelser og ord. Barna bestemmer selv hvem de vil leike sammen med; alene, små grupper, store grupper… voksne kan også leike. Leiker i grupper organisert av personalet, når det vurderes som best. Barna får ta med seg egne leker til barnehagen på eget ansvar, og personalet vurderer bruken av disse lekene. Barna tilegner seg sosiale ferdigheter/kompetanse i samspill med andre barn i forskjellige situasjoner. Vi gir også barna turmål som har varierte lekemuligheter.

Arbeidsark: Leik (1.etg)

Forming
Om aktiviteten: Hva vi gjør kommer an på årstiden vi er i, og i forhold til høytidene, merkedagene og tema ut i fra barnas og personalets interesser. Vi henter ting ute i fjæra, skogen, hagen, nærmiljøet, pc og verdifullt materiale (søppel/gjenbruk) vi mottar, bearbeider, former og skaper ting. Gjennom sansing, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon lærer barna om kunst, kultur, estetikk på veien mot et ferdig produkt som barna er stolt over, og vil vise frem.

Arbeidsark: Forming (1.etg.)

Matematikk
Om aktiviteten: Tilrettelagte matematiske aktiviteter gjennomføres ofte i gruppedelingen, med aldershomogene grupper og faste voksne. Spontane aktiviteter skjer med utgangspunkt i leiken som barna befinner seg i. Formingsmaterialer, naturmaterialer og det fysiske miljøet i barnehagen er verktøy vi bruker i tilnærmingen med barnegruppen.

Arbeidsark: Matematikk (Kvisten)

Musikk og teater
Om musikkaktivitetene:

 • Ta vare på de tradisjonelle sanger, bevegelsessanger, sangleiker, rim og regler.
 • Lære lokale stev, rim, regler sanger og ta med barnas/personalets ønsker med nye og gamle sanger.
 • Velger sanger ut i fra årstidene.
 • Blir kjent med sanger på ulike språk. (i år ble det prioritert norske sanger/rim og regler)
 • Tar i bruk instrumentene i musikkskapet, la barna utfolde seg.
 • Voksne spiller på piano/Keyboard, gitar, trommer og trekkspill
 • Musikken brukes til dramatisering – skape stemning og positiv atmosfære i hverdagen.
 • Barna får anledning til å opptre med selvvalgte sanger, både spontant og i samlingsstunden.

Om teateraktiviteten: Selvprodusert teaterstykke hvor vi lager kulisser, kostymer, tekst, musikk og regi selv, og ut fra barnas interesser og lek. Eller at vi tar utgangspunkt i kjente forfattere eller lokal historie.

Arbeidsark: Musikk og teater (1.etg.) Teateroppsetning (Kvisten)

Trommerprosjekt
Om aktiviteten: Barna blir kjent med grunnleggende elementer og begrep innenfor musikk gjennom å utforske trommelyder. I dansen får de føle rytmene og musikken på kroppen. Vi deler inn i grupper på 6 barn som samles inn på musikkrommet i ring sammen med en voksen. Barna får velge hvilke melodi/sang de ønsker å spille etter. Voksne leder seansen med å få barna til å klappe og deretter flytte pulsen over på trommeren.

Arbeidsark: Trommerprosjekt (1.etg.)

Uteaktivitet og friluftsliv
Om aktiviteten:

 • Vi jobber mye i gruppedeling med uteaktivitet og friluftsliv. Vi har utetid hver dag. Årstidene påvirker valg av aktiviteter.
 • Minibuss; vi har egen minibuss, dette gir oss stor fleksibilitet til gjennomføring av forskjellig aktivitet.
 • Vi drar ofte på turer og oppsøker forskjellige naturmiljøer og kultursteder.
 • Baser vi ofte bruker;  Fjæra, Sætra på Nordbergshaugen, Tromsdalen, Marka- og Vinne skistadion, Skøytebanen, Mekken, Volhaugen, og Leksdalsvannet.
 • Aktiviteter vi gjennomfører er; Skileik, skøyteaktivitet, aking, is og garnfiske, gåsejakt, soppturer, bærplukking i hage og skog, grottevandring, fjellklatring/rappelering, sykkelturer, gårdsbesøk, historiske severdigheter(Stiklestad, Stene skanse, Galleri nord).
 • Gymmen; Vi samarbeider med verdal vgs ang bruk av Verdalshallen hvor vi har gym en time fast i uka og andre perioder hvor de ikke bruker hallen selv. Vi jobber da etter “kaos” prinsippet. Vi tilrettelegger med baller, apparater og annet utstyr. Barna organiserer selv hva de vil holde på med.
 • Se også sesongaktivitetene “Friluftsuka” og “Skiuka”

Arbeidsark: Uteaktivitet og friluftsliv (1.etg.)

Fortellerkunst
Om aktiviteten: MANGLER INFO

Arbeidsark: MANGLER

Bursdagsfeiring
Om aktiviteten: Bursdagsbarnet i hovedfokus ved samlingsstund og måltider. Bursdagsbarnet får krone og vi synger bursdagssanger. Vi ordner noe spesielt til måltidet. Litt ulik praksis for feiring på avdelingene (se arbeidsark).

Arbeidsark: Bursdagsfeiring (Kvisten) / Bursdagsfeiring (1.etg.)

SKOLESTARTERGRUPPA:

Skoleforberedende aktivitet for skolestarterne
Om aktiviteten: Selvstendighetstrening i forhold til påkledning, gå på do, smøre på maten selv og vente på tur. Fargelegging/tegning . Finmotorikk, skape glede. Egen skolestarter perm, setter inn oppgaver. Gjensidig respekt, hjelpe hverandre og omsorg for de yngre barna. Begynnende matteopplæring i form av praktiske oppgaver og oppgaveløsning Spille spill og fullføre det de holder på med. Lære å ta i mot kollektive beskjeder og lytte til hverandre. Skape nysgjerrighet for bokstaver og matematiske begrep. Besøker skolene de skal starte på. Lære å ta ansvar for eget utstyr. Jobbe med ikke selvvalgt aktivitet. Vanntilvenningskurs 10-12 timers. Kurset gjennomføres i barne- og opplæringsbassenget.

Arbeidsark: Skolestartere (1.etg.)

Innredning og bruk av det lille nye huset vårt
Om aktiviteten: Barna er aktive deltakere i en demokratisk prosess med å planlegge bruken av det nye lille huset i hagen vår. De bidrar med tegninger som idèer til innredning, forslag til navn på huset og forslag til regler som gjør det koselig å være der. De bidrar også til planlegging og gjennomføring av offisiell åpning.

Arbeidsark: Innredning og bruk av det lille nye huset vårt (Skolestarter 1.etg.)

Skrivedans
Om aktiviteten: Barna samles inne i “Hagestua” og blir informert om hva som er temaet. Deretter blir det diskusjon rundt det valgte tema. Barna sitter i ring og svarer på spørsmålene som blir stilt. I tillegg får barna kunnskap om de forskjellige emnene. Vi lytte til musikk og lære bevegelser til de forskjellige temaer. Deretter får barna skrivetrening ved å tegne bevegelsene til musikken på papir, som til slutt blir til et bilde.

Arbeidsark: Skrivedans (Skolestarter 1.etg.)

PROSJEKT:

De Utrolige Årene (DUÅ)
Om prosjektet: DUÅ er et program for å forebygge uønska atferd hos barn, med fokus på hva vi voksne gjør i møte med barna.

Arbeidsark: De Utrolige Årene (Kvisten)

Arbeidsark: DINO-Samlinger ( 4 årsgruppa 1. etg )

Sesongaktiviteter

Brannvernsuke

Om aktiviteten: Vi er pålagt å gjennomføre brannøvelse hvert år. I den forbindelse gjennomfører vi brannvernsuke hver høst. Vi har pedagogiske aktiviteter i barnehagen, vi har brannøvelse med evakuering av barn og personal og vi besøker brannstasjonen. Målet er å gjøre barn bevisst om hva vi kan gjøre for å forhindre uønsket ild, hvordan ild oppstår og hvordan vi kan slukke ild med de hjelpemidlene vi har i barnehagen.

Arbeidsark: Brannvernsuke Kvisten

Høstfest
Om aktiviteten: Barnehagens offisielle åpningsdag er 19.10.1992 og i den anledning feirer vi hvert år barnehagens bursdag med en høstfest 19.oktober. Vi formidler tradisjoner i forhold til å utnytte naturens overskudd. Vi forbereder festen ved å høste inn bær, frukter og grønnsaker. Så bearbeider vi det vi har høstet – sylting, safting, baking, koking. Ved jakt og fiske bearbeides også fangsten. Resultatet blir servert på høstfesten. Vi jobber også med forming med naturmaterialer, og lodder ut egenproduserte produkter på festen. Besteforeldre og naboer på formiddagen kl. 10.30. Da blir det servert kaffe og kaker med underholdning med minikonsert fremført av barna 10.45. På ettermiddagen blir foreldre og søsken invitert på grønnsakssuppe fra kl. 15, med minikonsert kl. 15.15.

Arbeidsark: Høstfest (1.etg.) Høstfest (Kvisten)

Verdens barnedag
Om aktiviteten: Vi lærer om barn i andre land via, sang, baking, forming, tegning, video og fortellinger. Vi inviterer naboer, besteforeldre på formiddagen der vi serverer kaffe, kaker, selger lodd, egenproduserte produkter til premier, og holder basar med fine produkter fra det respektive land som er årets tema. I tillegg arrangerer vi mini konsert. På ettermiddagen lager vi tradisjonsrik mat fra landet som har vært årets tema. Pengene som blir samlet inn fra aksjonen blir sent til Forut. De formidler pengene videre til de som trenger det mest.

Arbeidsark: Verdens barnedag (1.etg.) / Verdens barnedag (Kvisten)

Julekonsert
Om aktiviteten: Et samarbeid mellom Aker-, Maritvold- og Knøttene barnehage, arrangert for første gang i 1998. Vi blir kjent med andre skolestartere fra Aker- og Knøttene barnehage gjennom “bli kjent” turer i nærmiljøet til barnehagene. Vi drar på turer og øver på julesangene. Konsert siste uka i november på kulturhuset for familien. Barna synger julen inn i nisseklær.

Arbeidsark: Julekonsert (1.etg.) / Julekonsert (Kvisten)

Lucia
Om aktiviteten: På formiddagen baker barna i 1.etg. lussekatter. Luciasamling kl.9 der forteller personalet om lucias opprinnelse og øver på Luciasangen. Barna får utdelt Lucia kjoler, blir pyntet før markeringen starter kl.09.30. Alle samles til juletre tenning. Deretter går vi Lucia tog til de eldre ved Verdal bo og helsetun. 2-åringene som har lyst, får kappe, hatt og lys i hånda og blir en del av lucia-toget. De minste Kvisten-barna blir trillet og danner baktroppen i toget. Barna synger Lucia sangen og serverer lussekatter til de eldre, deretter kommer vi tilbake og spiser lussekatter, boller og drikker kakao ved gapahuken i hagen. Vi legger til rette for en ekstra trivelig ettermiddag der vi tenner bål og fakler og inviterer foreldre til lussekatter, gløgg og kakao ute i hentetida.

Arbeidsark: Lucia (1.etg.) / Lucia (Kvisten)

Advent/jul
Om aktiviteten: Vi lar barna oppleve og bli kjent med allmenne juletradisjoner, tilpasset deres forutsetninger. Vi baker pepperkakehjerter som skal pyntes og henges i taket på avdelingen. Under samlingsstund fra 1.desember, trekkes et barn ut til å få hjerte hver dag. Hjertet henges på veggen i avdelingen, og barnet får dette med seg hjem. Alle barna baker pepperkaker puljevis, og får se prosessen: deig – utbaking – ferdig pepperkake – smake/gi bort. I samlingsstunda i adventstida synger vi julesanger  med fokus på tradisjon og lokal tilknytning. Hver uke tenner vi et lys med adventsvers. Barna lager julepynt/kort og smågaver som blir pakket inn og sendt med hjem til jul. Vi pynter avdelingen med julepynt. Barna er med og lager julepynt, tegner nisser og andre juletegninger. Vi baker kolakaker og pepperkaker. Foreldreutvalget arrangerer Nissefest. Vi blir invitert til samlingstund på kapellet, der vi får mulighet til å oppleve og se hvordan adventstiden feires i kirken. Her er det viktig med god informasjon til foreldre. Vi ser julefilm på lillejulaften og spiser julemat.

Arbeidsark: Advent/Jul (Kvisten)

Vinteraktivitet
Om aktiviteten: Denne aktiviteten skal forberede barna til skiuka i midten av mars, og gjøre barna glade i å være ute. Gjennom aking og skigåing opplever barna mestringsfølelse og utvikling samtidig som vi formidler norsk kultur og tradisjon. Vi gjennomfører aking og skigåing på uteområdet i barnehagen, som tilrettelagt aktivitet i gruppedelingen og som frilek. Vi benytter oss også av ulike turområder som Leksdal Skistadion og Vinne Skistadion, der barna får fine muligheter til å gå på ski og benytte seg av akebakken, eller skøytebanen på Verdal Videregående skole, der barna får en fysisk utfoldelse med å bevege seg på glatt overflate med og uten skøyter.

Arbeidsark: Vinteraktivitet (Kvisten)

Skiuka
Om aktiviteten: Vi “flytter” deler av barnegruppa vår til Vinne skistadion fra mandag t.o.m fredag ei uke i mars. Hovedfokus denne uka er skileik og skiglede. Dagene er preget av skihopping, slalåm, utfor, kulekjøring, skiturer, natursti på ski, barneskirenn og avsluttes på fredag med grilling, premieutdeling og sosialt samvær med foreldrene og søsken. Dette er et samarbeidsprosjekt med avd Skogbrynet fra Kanutten barnehage.

Arbeidsark: Skiuka (1.etg) / Skiuka (Kvisten)

Samefolkets dag
Om aktiviteten: I denne aktiviteten får barna får en begynnende kunnskap om samene som en del av vår norske kultur. Vi gir de et innblikk i ulike bruksting som samene benytter seg av, tilpasset barnas alder og modningsnivå. Vi jobber med dette temaet i gruppedelings tiden, og det vil komme tydelig fram på ukeplanen. Barna får lærer hva lavvo, runebomme, samedrakt, komse, skaller og samekniv er, og får kjennskap til sangen bjørnen sover på samisk og den tradisjonelle joiken. Vi fargelegger det samiske flagget og et reinsdyr. Dette blir hengt opp som pynt på avdelingen.Vi drar på tur for å se på reinsdyr, der vi får være med å mate dyrene og kaste lasso. Samlingsstund i lavvoen med dette som tema, og barna får konkret se hva en lavvo er. Vi markerer Samedagen 6.februar med felles samlingsstund i 1.etg. Der vi reflekterer sammen med barna over hva vi har jobbet med de siste ukene. Og avslutter denne markeringen med et felles måltid, der vi spiser samisk tradisjonsmat, finnbiff med tilbehør.

Arbeidsark: Samefolketsdag (Kvisten)

Karneval
Om aktiviteten: Barna og personalet kler seg ut i kreative selvbestemte kostymer. Vi feirer dagen med sambamusikk, rytmer, dans, karnevals tog. Alle samles inne i “Hagestuen” (1.etg) der vi synger, danser, spiller rytme instrumenter. Barna leker i forskjellige “Roller” og eksponerer seg. Etter opptoget viser barna seg fram på scenen og blir presentert. Det blir severt pølse m/brød og saft i 1.etg. Etter mat slår vi “katta ut av sekken” og det blir vist film. De minste barna spiser mat oppe på kvisten.

Arbeidsark: Karneval (1.etg.) / Karneval (Kvisten)

Påskelunsj
Om aktiviteten: Fellessamlingsstund i hagestuen med barna fra kvisten og 1. etg. Påskeharen kommer hoppende i hagen, og legger igjen et skattekart i hagen. “I skattekartet finner vi veien til påskeggene”.
Vi lager en trivelig påskelunsj med ferske rundstykker, og gult og orange pålegg, hvor vi inviterer foreldrene til og spise lunsj sammen med oss. Vi dekker bordene med påskens farger.

Arbeidsark: Påskelunsj (1.etg) / Påskelunsj (Kvisten)

Friluftsuka
Om aktiviteten: Vi “flytter” deler av barnegruppa vår til Skihytta oppi Volhaugen fra mandag tom fredag ei uke i mai. Aktiviteten denne uka kan være garnfiske, rappelering, topptur, spikking, snekkering, forming med naturmateriale, matlaging på bål m.m . Dagene er preget av uteaktivitet og grovmotorisk leik. Hovedmålsettingen med gjennomføring av friluftsuka er at vi har et spesielt fokus på overgangen for de eldste barna på kvisten som skal knytte vennskapsbånd og trygghet til barn og voksne i 1 etg.

Arbeidsark: Friluftsuka (Kvisten)

17.mai
Om aktiviteten: Uka før 17. mai jobber vi med temaet “Norges bursdag”. Vi jobber i de aldershomogene gruppene og tar utgangspunkt i historien fra 1814 og begivenheten på Eidsvoll. Vi synger nasjonalsangen og tar frem barnehagens fane. Vi tegner det norske flagget og pynter avdelingen med disse. Vi trener på å gå i 17. mai tog rundt på Garpa, og øver på forskjellige 17.mai vers. HIPP HIPP HURRA !

Arbeidsark: 17.mai (1.etg.)