Eierskap og organisering

Maritvold barnehage er kommunal barnehage fra 1.1.2017 – eier av barnehagen er Verdal kommune. Styrer i samråd med samarbeidsutvalget forvalter kontantformuen til Maritvold barnehage SA ved virksomhetsoverdragelsen i henhold til signert avtale
Maritvold barnehage SA ble stiftet 22. juni 2010, og tok da over driften etter Maritvold foreldreforening (stiftet 31.03.92).

Alle foreldre til barn med plass i Maritvold barnehage er medlemmer i Foreldrerådet for Maritvold barnehage.

Verdal kommune

Eiers ansvar og oppgaver
Ansvarlig for barnehagedriften, hus, uthus, og hage. Har arbeidsgiveransvaret etter arbeidsmiljøloven og er ansvarlig for barnehagens økonomi og bemanning.

 • å ha kortsiktig og langsiktig strategi for drift og utvikling av barnehagen.
 • å sørge for at saker av viktighet for barnehagens pedagogiske virksomhet og eventuell økning av foreldrebetaling, forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.
 • å ansatte styrer
 • å være styrers overordnede og støtte i arbeidet
 • å sørge for at det utarbeides instruks for styrer
 • å gi retningslinjer for den daglige drift i samsvar med lover og forskrifter som regulerer barnehagedrift og arbeidsgiver/arbeidstakerforhold
 • å påse at styrer utfører det kommunestyret pålegger gjennom vedtak
 • å påse at styrer gir personalet mulighet til å utfylle sine stillinger på en god måte – skaper en god og utviklende arbeidsplass
 • å påse at personalet får faglig veiledning og fornying på det pedagogiske området.
 • å bidra til å løse personalkonflikter om nødvendig
 • å støtte personalet ved ulykker og krisesituasjoner
 • å skifte ut styrer dersom denne ikke utfører arbeidet etter de retningslinjer som er gitt
 • å ansette personalet etter innstilling fra styrer og ansatte-representant
 • å fastsette lønn til personalet
 • å godkjenne arbeidsinstruksene til personalet
 • å vedta Verdal kommunale barnehagers vedtekter etter de er forelagt foreldrerådet
 • å godkjenne barnehagens budsjett
 • å representere eier sammen med styrer utad

Være våken for ideer som bidrar til å skape et godt barnehagetilbud til barn og foreldre og en god arbeidsplass

Foreldrerådet og arbeidsutvalg

Alle foreldre til barn med plass i Maritvold Barnehage er medlemmer i foreldrerådet. Foreldrerådet velger sin leder og nestleder, og styrer er ansvarlig for at disse er kjent med ansvaret og innholdet i vervet de velges til.

Foreldrerådsledere: Eir Aas Jakobsen og Kent Andre Nilsen

Foreldrerådets arbeidsutvalg

 1. års gruppa: Finne en person (eller flere) som kan bære fanen på 17.mai. Tilbakemelding fra i fjor: Beltet må forbedres! Skal også hjelpe til med servering og rydding på Forut og høstfest. Leder i gruppa: Martine Pedersen, mor til Daniel.
 2. års gruppa: har ansvar for bevertning på dugnaden. Barnehagen kjøper inn pølse og brød. Dette må varmes og settes frem på kjøkkenet. I tillegg må det bakes skuffkaker. Det serveres kaffe og saft. Skal også hjelpe til med servering og rydding. Leder i gruppa: June Vatne, mor til Matteus.
 3. års gruppa: Har hovedansvaret for innkalling til, organisering og gjennomføring av dugnaden. Rita har en arbeidsliste. Leder i gruppa: Madeleine Hoseth, mor til Nelly og Michelle
 4. års gruppa: Organisering og gjennomføring av Nissefest på Arken. Marte Mina bestiller grøt. Inngang kr 50,- pr. familie. Det må bestilles Nisse i god tid! Leder av gruppa: Roger Tessem, far til Sara.
 5. års gruppa: Bevertning, kakebaking til teaterets besteforeldreforestilling. Dele ut roser og ha en liten takketale på «Julekonserten», SNK (dette rulleres det på med 2 andre barnehager, Aker og Knøttene). Organisere og ha ansvar for sommeravslutning med kurvfest og underholdning. Tore Evenhus, far til Lasse og Ole.

Hver gruppe har en som er ansvarlig for igangsetting av arbeidsoppgavene. Denne lederen er også kontaktpersonene til styrer. Beskrivelser av arbeidsoppgavene, ligger også i den gule permen på kontoret!

Samarbeidsutvalget

Årets samarbeidsutvalg i Maritvold barnehage består av:

Ansattes representanter
Anne Gunn Green
Ellen Sjøvold

Foreldrerådets representanter
Eir Aas Jakobsen – leder for SU
Kent Andre Nilsen – nestleder for SU

Eiers representant
Marita Nergård Gustad

Samarbeidsutvalgets sammensetning, myndighet, m.v. (barnehageloven)
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

Samarbeidsutvalget skal behandle forelagte saker og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Eks. Foreldrebetaling utover maxpris, budsjett, driftsendringer, arealutnyttelse..
Saker som gjelder ansettelser, opptak av barn og lignende skal ikke behandles av samarbeidsutvalget.
Samarbeidsutvalget skal fastsette barnehagens pedagogiske årsplan
Samarbeidsutvalget skal ha 5 medlemmer, med 2 representanter fra foreldrene ( leder og nestleder i foreldrerådet), 2 fra de ansatte og 1 fra eier. Foreldrene og de ansatte skal delta med like mange representanter.
Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv, og velger selv sin leder. Som samarbeidsutvalgets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er lederen ikke tilstede, gjelder det som møtelederen har stemt for.
Møter i samarbeidsutvalget holdes etter en plan fastsatt av samarbeidsutvalget, og for øvrig når samarbeidsutvalgets leder finner det nødvendig.
Det føres møtereferat fra samarbeidsutvalgsmøtene, som skal vise oppmøte, tid og sted og de sakene som samarbeidsutvalget har behandlet. Samarbeidsutvalget medlemmer godkjenner referatet i neste møte.

Samarbeidsutvalgets oppgaver 

 • Være et rådgivende-, kontaktskapende og samordnende organ for foreldre, personalet og eier.
 • Forvalter i samråd med styrer, Maritvold barnehage SA sin overførte kontantformue ved virksomhetsoverdragelsen ihht signert avtale
 • Skal være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag.
 • Skal fastsette barnehagens pedagogiske årsplan.
 • Skal fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.
 • Skal be om foreldrerådets syn i saker som må anses som viktige for foreldrene.
 • Komme med synspunkt til forandringer innenfor budsjettrammen.
 • Skal varsle om eventuelle forhold som kan være i strid med barnehageloven og barnehagens vedtekter.
 • Uttale seg om endringer i Verdal kommunes vedtekter
 • Har ansvar for barnehagens pedagogiske innhold i nær kontakt med barnehagens styrer.

Taushetsplikt
Alle medlemmene må underskrive taushetsløftet. Medlemmene har taushetsplikt etter de regler som gjelder i forvaltningsloven.

Instruks for ansattes representanter i samarbeidsutvalget 

 • Er valgt i personalmøte.
 • Representantene skal være kjent med Lov om barnehager med forskrifter, barnehagens vedtekter og personalinstruksene.
 • Bidra med opplysninger om den daglige driften av barnehagen
 • Holde seg orientert om de ansattes syn på virksomheten i barnehagen. Representantene skal formidle medarbeidernes syn i de saker som tas opp. Er representantene i tvil om hva medarbeiderne mener, skal de ta det opp i personalmøte.
 • Overholde taushetsplikten.
 • Instruksen kan forandres av personalmøte i Maritvold barnehage.
 • Barnehagens styrer har møte-, uttale- og forslagsrett samt informasjonsplikt i samarbeidsutvalget.
 • Styrer kan utpekes til sekretær for samarbeidsutvalget.

Instruks for foreldrerepresentantene i Samarbeidsutvalget 

 • Er valgt av foreldrerådet og skal fungere som ledere i Maritvold barnehages foreldreråd.
 • Representantene må gjøre seg kjent med Lov om barnehager med forskrifter, barnehagens vedtekter og Rammeplan for barnehager.
 • Holde seg orientert om den daglige driften av barnehagen. Det er ønskelig at foreldrerepresentantene deltar på foreldremøter, dugnader og andre arrangement i barnehagen.
 • Foreldrerådets representanter skal formidle foreldrenes syn i de saker som tas opp. Er representantene i tvil om hva foreldrene mener, bør disse forelegges foreldrerådet.
 • Er ansvarlig for at det blir avholdt foreldrerådsmøter og å utpeke  arbeidsutvalg-grupper for ett år. Innkaller gruppelederne så snart som mulig etter de er valgt og fastsetter en plan for årets foreldreråds arbeid.
 • Representerer Maritvold barnehage i kommunalt foreldreutvalg for oppvekstsektoren i Verdal (KFUV)
 • Overholde taushetsplikten
 • Instruksen kan forandres av Maritvold barnehages foreldreråd

Ansvarsfordeling i Samarbeidsutvalget 
Barnehagens styrer:

 • Innkaller alle valgte rep. til årets første møte
 • Informerer representantene om loven, forskrifter, vedtekter, arbeidsinstrukser og taushetsløftet.
 • Sørger for underskrift av taushetsløftet.
 • Sørger for at det føres protokoll på første møte
 • Sørger for at utvalget konstituerer seg og velger leder, nestleder og sekretær.

Lederen:

 • Sørge for at det fastsettes møteplan for barnehageåret
 • Innkalle til og lede møtene etter fastsatt møteplan,minimum 4 møter pr. år.
 • Sette opp sakliste i samarbeid med styrer
 • Sørge for at sakliste og sakspapirer sendes ut min. 5 dager før møtet. Ett eksemplar oppbevares i utvalgets protokoll.
 • Sørge for at det føres protokoll over vedtak
 • Sørge for at protokollen godkjennes i neste møte.

Sekretær:

 • Skrive referat fra møtet med de vedtak som fattes
 • Sørge for at alle representantene får kopi av referatet innen 5 dager
 • Sørge for at andre berørte parter får nødvendig informasjon
 • Sørge for at styrer har møtereferat

Alle representantene:

 • Sørge for å fremme saker til behandling
 • Delta aktivt med egne synspunkt og som representant for de synspunkt gruppa som du representerer har
 • Være våken for ideer som bidrar til å oppfylle formålsparagrafen
 • Påse at vedtak gjennomføres

Avstemmingsregler
Som samarbeidsutvalgets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er lederen ikke tilstede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

Møtereferat