Eierskap og organisering

Maritvold barnehage er kommunal barnehage fra 1.1.2017 – eier av barnehage er Verdal kommune.
Maritvold Barnehage SA ble stiftet 22. juni 2010, og tok da over driften etter Maritvold Foreldreforening (stiftet 31.03.92).

Alle foreldre til barn med plass i Maritvold Barnehage er medlemmer i foreldrerådet.

Verdal kommune

Eiers ansvar og oppgaver (under revidering etter virksomhetsoverdragelsen 1.1.2017)
Ansvarlig for barnehagedriften, hus, uthus, og hage. Har arbeidsgiveransvaret etter arbeidsmiljøloven og er ansvarlig for barnehagens økonomi og bemanning.

 • å ha kortsiktig og langsiktig strategi for drift og utvikling av barnehagen.
 • å sørge for at saker av viktighet for barnehagens pedagogiske virksomhet og evntuell økning av foreldrebetaling, forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.
 • å ansatte styrer
 • å være styrers overordnede og støtte i arbeidet
 • å sørge for at det utarbeides instruks for styrer
 • å gi retningslinjer for den daglige drift i samsvar med lover og forskrifter som regulerer barnehagedrift og arbeidsgiver/arbeidstakerforhold
 • å påse at styrer utfører det styret pålegger gjennom styrevedtak
 • å påse at styrer gir personalet mulighet til å utfylle sine stillinger på en god måte – skaper en god og utviklende arbeidsplass
 • å påse at personalet får faglig veiledning og fornying på det pedagogiske området.
 • å bidra til å løse personalkonflikter om nødvendig
 • å støtte personalet ved ulykker og krisesituasjoner
 • å skifte ut styrer dersom denne ikke utfører arbeidet etter de retningslinjer som er gitt
 • å ansette personalet etter innstilling fra styrer
 • å fastsette lønn til personalet
 • å godkjenne arbeidsinstruksene til personalet
 • å vedta Maritvold barnehages vedtekter etter de er forelagt foreldrerådet
 • å godkjenne barnehagens budsjett
 • å representere eier sammen med styrer utad

Være våken for ideer som bidrar til å skape et godt barnehagetilbud til barn og foreldre og en god arbeidsplass

Foreldrerådet og arbeidsutvalget

Alle foreldre til barn med plass i Maritvold Barnehage er medlemmer i foreldrerådet. Foreldrerådet velger sin leder og nestleder, og styrer er ansvarlig for at disse er kjent med ansvaret og innholdet i vervet de velges til.

Foreldrerådsledere: Runa Hestad Jenssen og Eir Aas Jakobsen

Foreldrerådets arbeidsutvalg er foreldrene til skolestarterne (barna som begynner på skolen kommende høst).

Samarbeidsutvalget

Årets samarbeidsutvalg i Maritvold barnehage består av:

Ansattes representanter
Anne Gunn Green
Ellen Sjøvold

Foreldrerådets representanter
Runa Hestad Jenssen – leder for SU
Eir Aas Jakobsen

Eiers representant
Charlotte Aakerhus

Samarbeidsutvalgets sammensetning, myndighet, m.v.
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

Samarbeidsutvalget skal behandle forelagte saker og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Eks. Foreldrebetaling utover maxpris, budsjett, driftsendringer, arealutnyttelse..
Saker som gjelder ansettelser, opptak av barn og lignende skal ikke behandles av samarbeidsutvalget.
Samarbeidsutvalget skal fastsette barnehagens pedagogiske årsplan
Samarbeidsutvalget skal ha 4 medlemmer, med 2 representanter fra foreldrene ( leder og nestleder i foreldrerådet), 2 fra de ansatte og 1 fra eier. Foreldrene og de ansatte skal delta med like mange representanter.
Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv, og velger selv sin leder. Som samarbeidsutvalgets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er lederen ikke tilstede, gjelder det som møtelederen har stemt for.
Møter i samarbeidsutvalget holdes etter en plan fastsatt av samarbeidsutvalget, og for øvrig når samarbeidsutvalgets leder finner det nødvendig.
Det føres egen protokoll for samarbeidsutvalget, som skal inneholde de vedtak som samarbeidsutvalget har fattet vedrørende samvirkeforetaket. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Samarbeidsutvalget medlemmer godkjenner protokollen i neste møte. Møteplan med hovedtema og godkjent møtereferat legges ut på www.maritvold.no.

Samarbeidsutvalgets oppgaver 

 • Være et rådgivende-, kontaktskapende og samordnende organ for foreldre, personalet og eier.
 • Skal være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag.
 • Skal fastsette barnehagens pedagogiske årsplan.
 • Skal fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.
 • Skal be om foreldrerådets syn i saker som må anses som viktige for foreldrene.
 • Komme med synspunkt til forandringer innenfor budsjettrammen.
 • Skal varsle om eventuelle forhold som kan være i strid med barnehageloven og barnehagens vedtekter.
 • Uttale seg om endringer i Verdal kommunes vedtekter
 • Har ansvar for barnehagens pedagogiske innhold i nær kontakt med barnehagens styrer.

Taushetsplikt
Alle styremedlemmene må underskrive taushetsløftet. Medlemmene har taushetsplikt etter de regler som gjelder i forvaltningsloven.

Instruks for ansattes representanter i samarbeidsutvalget 

 • Er valgt i personalmøte.
 • Representantene skal være kjent med Lov om barnehager med forskrifter, barnehagens vedtekter og personalinstruksene.
 • Bidra med opplysninger om den daglige driften av barnehagen
 • Holde seg orientert om de ansattes syn på virksomheten i barnehagen. Representantene skal formidle medarbeidernes syn i de saker som tas opp. Er representantene i tvil om hva medarbeiderne mener, skal de ta det opp i personalmøte.
 • Overholde taushetsplikten.
 • Instruksen kan forandres av personalmøte i Maritvold barnehage.
 • Barnehagens styrer har møte-, uttale- og forslagsrett samt informasjonsplikt i samarbeidsutvalget.
 • Styrer kan utpekes til sekretær for samarbeidsutvalget.

Instruks for foreldrerepresentantene i Samarbeidsutvalget 

 • Er valgt av foreldrerådet og skal fungere som ledere i Maritvold barnehages foreldreråd.
 • Representantene må gjøre seg kjent med Lov om barnehager med forskrifter, barnehagens vedtekter og Rammeplan for barnehager.
 • Holde seg orientert om den daglige driften av barnehagen. Det er ønskelig at foreldrerepresentantene deltar på foreldremøter, dugnader og andre arrangement i barnehagen.
 • Foreldrerådets representanter skal formidle foreldrenes syn i de saker som tas opp. Er representantene i tvil om hva foreldrene mener, bør disse forelegges foreldrerådet.
 • Er ansvarlig for at det blir avholdt foreldrerådsmøter og å utpeke 4 arbeidsutvalgsmedlemmer for ett år. Innkaller arbeidsutvalget så snart som mulig etter det er dannet og fastsetter en plan for årets foreldreråds arbeid.
 • Representerer Maritvold barnehage SA i kommunalt foreldreutvalg for oppvekstsektoren i Verdal (KFUV)
 • Overholde taushetsplikten
 • Instruksen kan forandres av Maritvold barnehages foreldreråd

Ansvarsfordeling i Samarbeidsutvalget 
Barnehagens styrer:

 • Innkaller alle valgte rep. til årets første møte
 • Informerer representantene om loven, forskrifter, vedtekter, arbeidsinstrukser og taushetsløftet.
 • Sørger for underskrift av taushetsløftet.
 • Sørger for at det føres protokoll på første møte
 • Sørger for at utvalget konstituerer seg og velger leder, nestleder og sekretær.

Lederen:

 • Sørge for at det fastsettes møteplan for barnehageåret
 • Innkalle til og lede møtene etter fastsatt møteplan,minimum 4 møter pr. år.
 • Sette opp sakliste i samarbeid med styrer
 • Sørge for at sakliste og sakspapirer sendes ut min. 5 dager før møtet. Ett eksemplar oppbevares i utvalgets protokoll.
 • Sørge for at det føres protokoll over vedtak
 • Sørge for at protokollen godkjennes i neste møte.

Sekretær:

 • Skrive referat fra møtet med de vedtak som fattes
 • Sørge for at alle representantene får kopi av referatet innen 5 dager
 • Sørge for at andre berørte parter får nødvendig informasjon
 • Sørge for at styrer har møtereferat

Alle representantene:

 • Sørge for å fremme saker til behandling
 • Delta aktivt med egne synspunkt og som representant for de synspunkt gruppa som du representerer har
 • Være våken for ideer som bidrar til å oppfylle formålsparagrafen
 • Påse at vedtak gjennomføres

Avstemmingsregler
Som samarbeidsutvalgets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er lederen ikke tilstede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

Møtereferat