HR-personal

Stillingsbeskrivelser

Både stillingene som daglig leder, pedagogisk leder og fagarbeider har ansvar for å ivareta barnehagens samfunnsmandat, verdigrunnlag og hovedmål:

 • Tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorg- og læringsmiljø til barnas beste
 • Være en pedagogisk virksomhet
 • Være et velferdstilbud for småbarnsforeldre

Hele barnehagen arbeider mot visjonen: Maritvold Barnehage – God Barndom
Med verdigrunnlaget: Åpenhet, Tillit, Gjensidig Respekt, Framtidsretta.

Mer om de enkelte stillingsbeskrivelsene kan du lese her:
Generell stillingsbeskrivelse for personalet
Stillingsbeskrivelse Daglig leder
Stillingsbeskrivelse Pedagogisk leder
Stillingsbeskrivelse Fagarbeider

Lærlinger

Maritvold Barnehage fyller kravene til godkjent lærebedrift i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Prosedyre for ekstra veiledning av ansatt

Prosedyre når en ansatt trenger ekstra veiledning for å kunne utføre arbeide tilfredsstillende.
Arbeidsoppgaver og ansvar er gjort klart ved ansettelse ved:

 • Stillingsbeskrivelse
 • Arbeidsavtale
 • Pedagogisk årsplan
 • Beredskapsplaner og prosedyrer

Alle har ansvar for å si ifra til den det gjelder om uønska forhold. Dersom det ikke skjer forandring skal nærmeste overordnede varsles. Nærmeste overordende tar opp forholdet med daglig leder som har hovedansvar for videre arbeidsprosess.

Arbeidsmetode
Lage en avtale som inneholder:

 • Klar definering av hva som ikke er akseptabelt.
 • Dersom det er uenighet skal de ulike oppfatningene komme tydelig fram.
 • Hvilke forandringer skal gjøres?
 • Den som må utføre forandringene er den sentrale her.
 • Hva er realistisk og nødvendige forandringer?
 • Hvordan skal evalueringen skje?
 • Tidspunkt for oppfølgingsmøte

Virkelighetsoppfatningen til hver enkelt beskrives så klar som mulig. Alles uttalelser er like viktig. Daglig leder har hovedansvar for å klargjøre hvilke forandringer som kreves i henhold til lover og retningslinjer og for framdriftsplan.

Støttespillere? tenk kreativt i forhold til problemstilling.
Kontaktperson inkluderende arbeidsliv?
PBL jurist ?

Dokumentasjon på arbeidsprosessen er viktig.
Dersom nødvendig forandring ikke skjer meldes det til styreleder.
Videre arbeidsprosess fortsetter i samråd med styreleder og PBL jurist

Mal
Avtale om individuell utviklingsplan