IK-Internkontroll

Prosedyre ved personskade

Ved personskade på barn eller ansatte i Maritvold Barnehage skal skjemaet Registrering av personskade fylles ut. Ved skadde barn skal kopi leveres foreldrene. Ved skadde ansatte skal behov for melding til trygdekontor og arbeidstilsyn vurderes. Ved slikt behov skal skjemaet Melding om yrkesskade eller yrkessykdom som er påført under arbeid også fylles ut og sendes rette instanser.

Skjema
Registrering av personskade
Melding om yrkesskade eller yrkessykdom

Prosedyre ved avvik og risikovurdering

Mål for oppfølging av avviksmeldinger i henhold til gjeldende lover, verdigrunnlaget og målene i virksomheten:
“Den eller de som melder om avvik og den eller de som er berørt av avviket skal oppfatte seg hørt og møtt.
Oppfatningen av avvik blir mindre og helst borte.”

Handling
Alle har ansvar for å si ifra om avvik eller andre uønska forhold. Den som tar imot informasjon om avvik noterer informasjonen via internskjema: Gladmelding eller risiko-/avviksmelding. (Se lenke under, skjemaet finnes også i rosapermen på begge avdelingene.)

Ved høy risiko gjøres nødvendige tiltak umiddelbart. Er det ikke mulig leveres meldingen daglig leder umiddelbart
Alle andre meldinger tas opp i avdelingsmøtet – forslag til løsning noteres inn.
Daglig leder inkluderes i arbeidet – ansvarsforholdet noteres og følges opp.
Alle involverte informeres og tas med på råd for å sikre en best mulig løsning på det uønskede forholdet / avviket.

Ved behov er daglig leder ansvarlig for at det lages avtale som inneholder:

  • Klar definering av hva som ikke er akseptabelt.
  • Dersom det er uenighet skal de ulike oppfatningene komme tydelig fram.
  • Hvilke forandringer – forbedringer skal gjøres?
  • Den som må utføre forandringene er den sentrale her.
  • Avklar tydelig hva er realistisk og nødvendige forandringer?
  • Hvordan skal evalueringen skje?
  • Tidspunkt for oppfølgingsmøte

Alles uttalelser er like viktig og alles virkelighetsoppfatning skal beskrives så klart som mulig.
Styrer har hovedansvar for å klargjøre hvilke forandringer som kreves i henhold til lover og retningslinjer og for framdriftsplan. Alle dokument fra arbeidsmøtene signeres av alle som er tilstede. Bruk arbeids mal / referat mal som passer saken!

Om nødvendig forandring ikke skjer, informerer daglig leder Virksomhetsleder kommunale barnehager. Videre arbeidsprosess fortsetter i samråd med virksomhetslederen og Verdal kommunes overordnede handlingsplan mot mobbing. Viktig å bruke kommunens beredskapsteam.

Arkivering
I avdelings Rosaperm fram til behandling og lukking av avvik.
Eventuelt i beredskapsperm på kontoret- avhengig av saksinnhold.
Dokumentasjon på behandlingen innen pedagogikk i Pedagogisk Årsplanperm.
Dokumentasjon på behandling innen HMS i HMS-perm.
Dokumentasjon på behandling innen brannvern i Branndok. perm.

Evaluering
Dokumentasjonen på arbeidsprosessen gjennomgås ved årsevaluering

Skjema Gladmelding eller risiko/avviksmelding
direkte i nettleser HER.

Prosedyre for oppfølging av bekymring for et barn

Mål for oppfølging av bekymring for barn i henhold til normalutvikling, verdigrunnlaget, målene i Rammeplan og Årsplan:
“Den som melder om bekymring skal oppfatte seg hørt og møtt. Forelderen skal oppfatte seg som likeverdig samarbeidspartner. Oppfølgingen skal støtte en positiv utvikling for barnet.”

Handling
Alle ansatte har ansvar for å si ifra når de får en bekymring for et barn. Bekymringen tas opp med personalet på avdelingen – seinest på avdelingsmøtet. Pedagogisk leder informerer styrer om bekymringen. Styrer og pedagogisk leder avgjør behov for videre oppfølging internt, behov for kommunenes støttefunksjoner, anonymt eller i samråd med foreldrene. Ved behov for videre oppfølging lages skriftlig notat med handlingsplan og ansvarsfordeling. Pedagogisk leder, eventuelt i samarbeid med styrer, informerer foreldrene om avdelingspersonalets bekymring for barnet. Viktig å forberede en klar beskrivelse av hvorfor vi er bekymret. Pedagogisk leder lager skriftlig notat fra foreldresamtalen som skal innholde: begrunnelsen for møtet, plan for videre framdrift og ansvarsfordeling. (Bruk malen nedenfor.)
Dersom det er uenighet mellom foreldre og personalet skal de ulike oppfatningene komme tydelig fram i notatet. Virkelighetsoppfatningen til den enkelte beskrives så klar som mulig. Alle møtedeltakerne signerer notatet før møtet heves.

Mal
Mal møtenotat ved bekymring for et barn

Prosedyre for informasjon om skolestarter til skolen

Hensikten med å gi informasjon om barnet til skolen er at skolen skal kunne bruke denne til å forberede en god skolestart for eleven med sine foreldre/foresatte. Foreldrenes informasjon om barnet skal være med på lik linje med personalets informasjon. Foreldrene skal ha full innsikt i hva som planlagt å formidle til skolen om eget barn, FØR informasjonen gis til skolen. Informasjon om skolestarter leveres for alle barna. Ved bekymring for et barn ved skolestart gjelder egne rutiner i tillegg.

Mal
Mal møtenotat ved bekymring for skolestarter