Strategiplan 2013-2016

Bakgrunn

Vår ledestjerne: Alle barna våre har en god barndom
Vi jobber i tråd med barnehagelovens bestemmelser for å gi barna våre en god barndom i Maritvold barnehage.

“Verdiskaping starter ikke på børsen, men i menneske” Jon-Roar Bjørkvold
” En god Barndom varer livet ut” Jonas Gahr Støre som helseminister. 

Vår forretningsidé
I samsvar med gjeldene lover og forskrifter for barnehagevirksomhet eie og drive barnehage i Verdal til beste for medlemmene.

Vårt verdigrunnlag
ÅPENHET
-sikrer innsyn i hele barnehagens virksomhet
-viktig grunnlag for en god etisk standard
-i dialog med foreldrene med barnet i fokus
Alle er hjertelig velkommen inn i barnehagen når som helst, velkommen inn og føl deg som hjemme
Si hva du vil – ærlighet varer lengst. Alle har rett til å fremme sine synspunkter og meninger

TILLIT
Informasjonen du finner på våre nettsider, samt begynnersamtalen og tilvenningsperioden er første byggestein i å skape tillit.
Vi opptrer redelig og er til å stole på

GJENSIDIG RESPEKT
-sikrer medvirkning og frihet til å treffe egne valg innenfor felleskapets rammer.
Vi tar hverandre på alvor.

RETTFERDIGHET
-sikrer ulik behandling tilpasset individets behov
-innebærer for oss ulik behandling, fordi vi mennesker er individer med ulike forutsetninger og behov.
Ulikheter verdsettes som en ressurs for individet og for barnehagens virksomhet

Vår strategiske forpliktelse
Maritvold Barnehage skal:
-være en levende barnehage som leverer framtidsretta barnehagetjenester med høy kvalitet
-støtte utviklingen av det spesielle og individuelle hvert barn har i seg
-ha høy standart på HMS
-være en attraktiv arbeidsplass som verdsetter mangfold
-drives etter forretnigsmessige prinsipper med ryddig og transparent økonomisk styring som kjennetegn

Les også:
Barnehagens formål med verdigrunnlag  og Maritvold barnehages hovedmålsetting som du finner i pedagogisk årsplan.

Strategiske satsingsområder

Organisasjonsutvikling

Personalet er barnehagens viktigste ressurs. Kontinuerlig organisasjonsutvikling vil sikre et best mulig barnehagetilbud.

Delmål 1: Styrke personalets barnehagefaglige- og omsorgskompetanse
Fokuset på barns læringsbehov og læringskapasitet er styrket i ny barnehagelov. I barnehagepedagogikken er trygg omsorg og lekekompetanse grunnleggende for barns læring og utvikling. Barn er prisgitt de voksnes holdninger og handlinger. Personalet er ansvarlig for barnehagens utviklingsmiljø.

Tiltak 1: Implementering av De Utrolige Årene (DUÅ)
Begrunnelse:DUÅ er et opplæringsprogram for personalet for å forebygge uønska atferd hos barn. Fokus er på hva vi voksne gjør i møte med barna. Personalet utfordres til å reflektere over egne tanker og handlinger. Trygg omsorg og lekekompetanse er sentralt i opplæringsprogammet.
I barnehagen har vi ikke program for behandling

Ansvarlig
-Faglig innhold: Eksterne veiledere
-Organisering og framdrift i prosjektet: Daglig leder
-Kartlegging og dokumentasjon av relasjonsbygging: —Pedagogisk ledere
-Praktisk gjennomføring av DUÅ strategiene: —Alle på avdelingen
-Personalets kunnskapsutvikling: Alle ansatte

Måloppnåelse: Alle  ansatte har gjennomført opplæringsprogammet DUÅ
Rapportering: Alle faste ansatte har gjennomført opplæringsprogrammet. DUÅ-veilederne har laget et hefte for opplæring av nyansatte. Heftet er også godt egnet til repetisjon og brukes i utviklingssamtaler med ansatte og integreres i arbeidet med individuell kompetanseutviklingsplan.

Tiltak 2: Praksislærerne har veiledningspedagogikk
Begrunnelse: Krav for inngåelse av ny samarbeidsavtaleavtale med HiNT
Ansvarlig: Den enkelte praksislærer
Måloppnåelse: De fire pedagogiske lederne gjennomfører veiledningspedagogikkstudiet ved HiNT innen utgangen av 2016
Rapportering: Styrer rapporterer grad av måloppnåelse til styret før forberedende møte med personlat hvert år. I 2016 tas måloppnåelsen inn i styrets årsberetning.

Pr. januar 2015 1 pedagogisk leder har 30 stp. 1 pedagogisk leder har 15 stp.

Tiltak 3: Lage individuelle kompetanseutviklingsplaner
Begrunnelse:Personalet er i kontinuerlig utvikling. For å synliggjøre og styre den barnehagefaglige utviklingen i ønsket retning ihht samfunnsmandatet begynner vi med å lage individuelle utviklingsplaner. Disse skal videreutvikles til barnehagens kollektive kompetanseutviklingsplan.
Ansvarlig: Daglig leder
Måloppnåelse:
– Alle ansatte har signert utviklingsplan innen juli 2013
– Alle faste nytilsatte og ansatte i årsvikariat har singnert utviklingsplan innen 3 mnd etter tiltredelse
– Alle utviklingsplaner revideres hvert år innen juni måned
Rapportering: Styrer rapporterer antall signerte utviklingsplaner til styret før forberedende møte med personalet hvert år.Pr 1.1.2015 har alle ansatte signert individuell utviklingsplan. Planene revideres og fornyes fortløpende. Hvor ofte den enkelte plan revideres, bestemmes ihht målet for utviklingsarbeidet

Delmål 2: Implementere vedtatt HMS dokumentasjon
Barnehagen som organisasjon består av ulike yrkesgrupper med ulik kompetanse i et hierakisk ansvarsforhold. I den daglige virksomheten er det avgjørende at den enkelte ansatte fra daglig leder til lærling og renholder kan gjøre gode vurderinger for å ivareta helse, miljø og sikkerhet i organisasjonen. Det er lagt ned betydelig arbeid i å lage HMS dokumentasjon. Nå er fokuset på implementering av vedtatt system.

Tiltak 1: Bruke HMS- målsettingsdokumentet aktivt
Ansvarlig: Alle ansatte
Måloppnåelse: Ihht målekriteriner for hvert punkt i måldokumentet
Rapportering: Daglig leder går gjennom dokumentet med ansatte hvert år og rapporterer til styrets årsberetning
Daglig leder informerer styret om antall sykmeldinger som skyldes arbeidsforhold, fortløpende.

Fraværsprosent i 2014 er 1,57 % Ingen fraværs- eller sykemeldinger har melding om at det skyldes arbeidsforholdet i Maritvold barnehage.

Tiltak 2: Bruke prosedyre ved uønskede forhold og risikovurdering aktivt
Ansvarlig: Alle ansatte
Måloppnåelse:
Rapportering: Daglig leder til styrets årsberetning

Tiltak 3: Bruke Skjema for Huskelapp-Gladmelding-Risikokartlegging-Avviksmelding aktivt
Ansvarlig: Alle ansatte
Måloppnåelse:
Rapportering: Daglig leder til styrets årsberetning

Delmål 3: Plan for å beholde og rekruttere kjernekompetanse er laget og godkjent
Barnehagen har i dag en personalgruppe med ulike kompetanse-, kunnskap- og interesseområder. Begge kjønn og ulike alder er godt representernt. Barnehagens pedagogikk bygger på personalets styrker og interesser.

Tiltak 1: Lage opplæringsplan for nytilsatte og vikarer
Ansvarlig: Daglig leder
Måloppnåelse: Planen er laget og godkjent
Tidsfrist: Januar 2014

Tiltak 2: Lage en analyse av barnehagens behov og tilgang på personalkompetanse
Styrer har meldt fra at hun ønsker å benytte AFP ordning med 20% redusert stilling fra 2016. Foreslår: Pensjonsavtalen betaler lønnskostnaden til barnehagen som kan finansiere 20% styrerassistentstilling som ledd i å rekruttere ny styrer.
Ansvarlig: Daglig leder
Måloppnåelse:
Tidsfrist:

Videreutvikle det pedagogiske tilbudet

Barnehagepedagogikken er i kontinuerlig utvikling som følge av ny forskning og samfunnsutviklingen. Avventer ny barnehagelov og ny rammeplan som er under arbeid.

Arbeidet er startet i ledergruppa
Vedtak: Neste ledermøte arbeider vi med satsingsområdet: Videreutvikle det pedagogiske tilbudet.
Alle forbereder seg i “Hva innebærer dette for min avdeling?”
Tema som kom opp i møtet:

 • Hva vil vi pedagogisk med DUÅ? Hva gjør vi for å sikre en god barndom til det enkelte barnet i Maritvold barnehage også for de som har eksra utfordringer?
 • Hva er viktig for å ha en god barndom i framtida?
 • Forholdet mellom omsorg og læring etter at læringsfokuset er økt i barnehagens samfunnsmandat?
 • Barnehagen som er arene for ferdighetsøving. Hva innebærer det av krav til utstyr.
 • Hvilke krav stiller vi til foreldrene?
 • Hva skal barnehagen ha av utstyr?

Videreutvikle lokaler og uteområde

Lokaler og uteområder krever kontinuerlig vedlikehold og utvikling for å sikre en lekende og levende barnehage med gode lærings- og utviklingsmuligheter.

Økt foreldremedvirkning

Engasjerte foreldre er en viktig ressurs for å sikre et best mulig barnehagetilbud til barna.

Delmål 1: Utvikle et aktivt demokrati i barnehagens råd og utvalg
Ansvarlig: Styret, leder og nestleder i foreldrerådet.

Tiltak 1: Tydeliggjøre roller og ansvar i barnehagens demokratiske organ ved å revidere og forbedre informasjonen om alle råd og utvalg
Under Pedagogisk årsplan  kan du lese mer om Barnehagens demokrati.
Under Eierskap og organisering kan du lese mer om barnehagens ulike demokratiske organer og deres ansvar og oppgaver.

 • Styret for Maritvold barnehage SA
 • Foreldrerådet og arbeidsutvalget: Årets arbeidsutvalget er foreldrene til skolestarterne. Leder og nestleder i foreldrerådet informerer og organiserer arbeidesutvalget. Leder og / eller nestleder deltar på høstens første foreldremøte med skolestarterforeldrene for å fordele årets arbeidsoppgaver.
 • Samarbeidsutvalget: Felles foreldremøte og foreldrerådsmøte planlegges i samarbeidsutvalget og arrangeres før årsmøte hvert år.
 • Barnehagens ansatte: Om høsten arrangerer personalet foreldremøte gruppevis (etter barnets alder?). Legger opp til informasjon og dialog med foreldrene. Inviterer med styret og foreldrerådsleder og nestelder for å synliggjøre barnehagens organisering.
 • Foreldremøte for skolestartergruppa: Tema for møte i slutten av august er: Hva jobber barnehagen bevisst med i forhold til skolestarterne, samt fordeling av årets arbeidsoppgaver i arbeidsutvalget.
 • Barnegruppa: les mer om barns medvirkning i Pedagogisk årsplan.

Målekriterie i 2013-2014: Hvor mange foreldre deltar i foreldremøte?
-Foreldremøte skolestatergruppa: 11 foreldre deltok og 10 av 16 barn var representert.
-Foreldremøte 3 og 4 årsgruppa: 16 foreldre deltok 15 barn av 17 barn var representert
-Foreldremøte Kvisten: 9 foreldre deltok 7 av 14 barn var representert

Tiltak 2: Styrer informerer valgkomiteen om styrets, foreldrerådets og samarbeidsutvalgets ansvar og oppgaver med utgangspunkt i ansvarsbeskrivelsene.
Foreldrene informeres i “Bli-litt-kjent-dagen” av styrer.
Foreldrene informeres på nytt i begynnersamtalen av pedagogisk leder

Målekriterier?

Delmål 2: Kunnskap om Pedagogisk årsplan
Ledergruppa er ansvarlig for utarbeidelse og gjennomføring av godkjent pedagogisk årsplan
Tilsynsmyndighet er Verdal kommune, tilsynsrapporter finner du som eget punkt nederst på pedagogisk årsplan.
Her kan du lese Maritvold Barnehages godkjente Pedagogisk årsplan.

Krav til Årsplan ihht Rammeplan for barnehager:
Fylkesmannens skriv
“Årsplanen skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, oppdragelse, lek og læring for å sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.(jf. Rammeplanens kap.4.1)

Hvordan fagområdene blir tilpasset det enkelte barns og gruppens interesser og det lokale samfunn, skal avgjøres i den enkelte barnehage og nedfelles i barnehagens årsplan. her må også progresjon tydeliggjøres (jf. rammeplanens kap. 3)

Planen må gi informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenteres og vurderes. jf. rammeplanens kap 4.3)

Årsplanen må konkretisere barnehagens arbeid med å legge til rette for barns medvirkning. (jf. rammeplanens kap 4.1)

Hvordan vurderingen av barnehagens arbeid skal gjennomføres, må nedfelles i årsplanen: hva som skal vurderes, hva hensikten er, hvem som skal delta i vurderingsarbeidet og hvordan og når. (jf. rammeplanens kap. 5.1)

Planer for barns overgang fra barnehage til skole må også nedfelles i barnehagens årsplan. (jf. rammeplanens kap 5.1)”